“Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” Nr. 8.2.2.0/18/A/011

Periods: 01.11.2018
- 31.01.2021
Programma: ESF

Projekta vadītājs/a:

Profesors 

Dr. sc. ing.
Boriss Mišņevs
Inženierzinātņu fakultāte
Boriss Misnev

Academic degree and current position in TSI: professor, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of Bachelor in Computer Science programme.

Previous experience: Rector and more than 10 years a Vice-rector for Education Affairs for Transport and Telecommunication Institute (TSI), Software Engineering team lead and Quality Manager at SWH Technology (later Exigen Latvia).

Membership: LZP expert, AIC expert; Reviewer (member of the committee) in several international conferences (IADIS ML 2009-2019, ICALT 2009, ICEE/ICIT-2014 etc.); Member of the Editorial Board of the International Women’s On-line Distance Learning Journal (WOJDE, ISSN:2147-0367); TSI Representative for Europe Informatics (Informatics Latvia); TSI Member of the Senate; MIP-2006-2018 Chairman and member of the Organizing Committee (TSI, Riga, Latvia); Member of the Latvian Operations Research Society; Member of the Latvian Association of University Professors.

Academic experience:

 • university lecturer with 40 years of experience (all types of teaching, including distance learning)
 • expert in the development and evaluation of university programs.
 • good knowledge of education and software development quality control processes (currently conducting quality audits at international level)
 • scientist in the software development industry
 • experienced university education process administrator
 • academic internship and lecturing abroad (University of Manchester, UK -1994, Ottawa University, Canada – 1995, University of Hagen, Germany – 1999, University of Florence, Italy – 2008, University of Murcia – 2014, European Humanitarian University, Lithuania – 2018, Vilnius Tech University, Lithuania – 2021).

Author of more than 50 scientific and academic publications, 3 textbooks.

Teaching at post- and graduate level: Information and Software Systems Quality Models, Scientific Seminar (MSc in Computers Science, MIS, TSI); Object-Oriented Programming, Software Engineering, Transport Modelling, Introduction into Computer Science (Bachelor in Computers Science, TSI); etc.

Participation in projects (2013-2020):

 • ERAF Project “Strengthening the academic staff of the Transport and Telecommunication Institute in the areas of strategic specialization” Nr. 8.2.2.0/18/A/011″ Nr. 8.2.2.0/18/A/011, Supervisor (2018-2020).
 • INTERREG CB 2010-2020 Project “Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education” (EDU-RAIL), Leading Researcher (2015 – 2018).
 • ERASMUS+ project iSECRET “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates”, ID – 2015-1-LV01-KA203-013439, 2015-2017, Project Manager (2015-2017).
 • FP7: Enhancing  transfering of Intelligent Transportation System innovations to the market (TTRANS), 2012-2015, Leading Researcher (2013).

Research Interests: Object-Oriented Programming, Software Engineering, Process Maturity, Artificial Intelligence, Digital Forensic, Quality Management Systems, Online Pedagogy and E-learning.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses (number): Promoted 1 Doctoral, more than 30 Master theses and more than 50 Bachelor theses and was official reviewers of 3 PhD theses.

Awards: (2017) Nomination for King Hamad Bin Isa Al Khalifa UNESCO Award for the use of ICT in Education by the Ministry of Education and Science of Latvia.(2019); acknowledgments by Ministry of Education and Science (2005);acknowledgments by Latvian Education Fund.

Publicēšanas datums: 13.11.2018.

Projekta mērķis ir stiprināt Transporta un sakaru institūta akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās atbilstoši augstskolas stratēģijai un studiju virzienu attīstības scenārijiem, ilgtermiņā uzlabojot akadēmiskā personāla un augstskolas konkurētspēju.

Projekta mērķa grupa ir TSI akadēmiskais personāls, doktoranti un ārvalstu pasniedzēji, kas sadarbosies ar augstskolu Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 676 083,35 euro, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts ir 574 670,85 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101412,50 euro (15%).

Ieguldījumi cilvēkkapitālā ir paredzēti četros studiju virzienos šādā apjomā:

 1. „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”;
 2. „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”;
 3. “Transporta pakalpojumi”;
 4. “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (sakarā ar jaunu profesionālā maģistra studiju programmu “Aviācijas vadība” īstenošanu).

 

Ņemot vērā TSI studiju virzienu vīziju un projektā ir plānots:

 • izsludinot atklātu atlasi iesaistīt akadēmiskajā darbā septiņus doktorantus uz termiņu, nav īsāku par 12 mēnešiem un ar ilgtermiņa sadarbības perspektīvu;
 • izsludinot atklātu atlasi aicināt akadēmiskajā darbā 12 ārvalstu pasniedzējus uz termiņu, nav īsāku par sešiem mēnešiem un ar ilgtermiņa sadarbības perspektīvu;
 • nodrošināt latviešu valodas apmācības pieaicinātiem ārvalstu pasniedzējiem, ja tas būs nepieciešams;
 • pilnveidot akadēmiskā personāla kompetenci: realizējot 37 stažēšanās plānus pie komersantiem 29 TSI pasniedzējiem un organizējot profesionālās angļu valodas apmācības 17 TSI pasniedzējiem.

Projekta ieguvumi un rezultātu ietekme būs šāda:

 • uzlabota augstskolas akadēmisko cilvēkresursu  konkurētspēja darba tirgū;
 • izveidots moderns un tehnoloģiju attīstības tempiem atbilstošs studiju programmu saturs;
 • uzlabotas studiju kursu un programmu īstenošanas metodes;
 • paplašināts zinātnisko pētījumu tematu loks;
 • ir iespējas angļu valodā nodrošināt lielāku studiju programmu skaitu;
 • ir iespējas izstrādāt kopprogrammas ar ārvalstu augstskolām;
 • pilnveidota sadarbība ar uzņēmumiem projektu un pētījumu īstenošanā;
 • palielināts komersantu loks studentu prakses organizēšanai;
  • risināta akadēmiskā personāla novecošanās problēma;
 • diversificēts internacionalizācijas process augstskolā;
 • nostiprināta TSI sadarbība ar vietējām un ārvalstu augstskolām;
 • attīstās starptautiski akadēmiskie un zinātniskie projekti TSI stratēģiskās specializācijas jomās;
 • ir iespējas sadarboties ar ārvalstu pasniedzējiem tālmācības programmu īstenošanā.

Projekta ietekme ir saistoša gala labuma saņēmējiem – TSI studentiem un sabiedrībai, partneraugstskolām ārvalstīs un Latvijā, zinātniskām institūcijām, partneruzņēmumiem. Projekta ieguvumi pozitīvi ietekmēs sabiedrību kopumā, jo ilgtermiņā ir veikts ieguldījums tautsaimniecības attīstībā.

Projektu ir plānots īstenot 27 mēnešu laikā, periodā no 2018.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.janvārim.

 

Publicēšanas datums: 03.10.2019.

Transporta un Sakaru institūts 2019.gada 04.oktobrī izsludina atklātas doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlases trešo kārtu akadēmiskajam darbam. Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2019.gada 22.oktobrim (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

Nolikums

1. Pielikums “Atlases procedūras pieteikuma veidlapa”;

2.pielikums “Studiju kursa/mācību programmas apraksts”;

3. Pielikums “Pretendenta novērtējuma lapa”.

 

Publicēšanas datums: 26.03.2019.

Transporta un Sakaru institūts 2019.gada 26.martā izsludina atklātas doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlases otro kārtu akadēmiskajam darbam. Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2019.gada 31.augustam (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

Nolikums

1. Pielikums “Atlases procedūras pieteikuma veidlapa”;

2.pielikums “Studiju kursa/mācību programmas apraksts”;

3. Pielikums “Pretendenta novērtējuma lapa”.

 

Publicēšanas datums: 05.03.2019.

Transporta un Sakaru institūts 2019.gada 5.martā izsludina atklātu ārvalstu pasniedzēju papildus atlasi akadēmiskajam darbam 2018./2019.ak.gada pavasara semestrī, kā arī darbam 2019./2020.akadēmiskajā gadā. Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2020.gada 5.martam (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

Nolikums

1.pielikums – Atlases procedūras pieteikuma veidlapa

2.pielikums – Studiju kursa/mācību programmas apraksts

3.pielikums – Pretendenta novērtējuma lapa

 

Publicēšanas datums: 18.12.2018.

Transporta un Sakaru institūts izsludina atklātu doktorantu / zinātniskā grāda pretendentu atlasi akadēmiskajam darbam. Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus no 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 18.janvārim (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

Nolikums

1.pielikums – Atlases procedūras pieteikuma veidlapa

2.pielikums – Studiju kursa/mācību programmas apraksts

3.pielikums – Pretendenta novērtējuma lapa

 

Publicēšanas datums: 16.11.2018.

Transporta un Sakaru institūts 2018.gada 16.novembrī izsludina atklātu ārvalstu pasniedzēju atlasi akadēmiskajam darbam 2018./2019.ak.gada pavasara semestrī. Pretendenti ir aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2018.gada 16.decembrim (līdz plkst.24.00 pēc Latvijas laika).

Nolikums

1.pielikums – pieteikuma veidlapa

2.pielikums – studiju kursa apraksta veidlapa

3.pielikums – pretendentu vērtēšanas lapa un kritēriji

contact us

raksti mums