Projekts “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētam” (1.1.1.2/VIAA/3/19/458)

Periods: 01.06.2020
- 30.06.2023
Programma: PostDoc

Projekta vadītājs/a:

Asoc. profesors 

Dr. oec.
Jeļena Popova
Transporta un vadībzinātņu fakultāte
Jelena Popova

Academic degree and current position in TSI: Associate Professor, the Faculty of Transport and Management

Experience: 20 years’ experience as a university lecturer, several years of experience as a scientific translator at Scientific Research Institute “Micropribor”, several years worked as a school teacher

Membership:

Expert of Latvian Council for Science in Business and Economics field;

Editor of Scientific Journal Cultural Heritage & Tourist Destinations: Creative Approaches in Development, ISSN 2592-8449.

Peer reviewer of the International Scientific Journal Tourism and Innovations, University of Economics, Varna, Bulgaria. Member of Editorial Board.

Peer reviewer of the Journal of Tourism and Services, Prague, Czech Republic, ISSN 1804-5650

Member of Scientific and Editorial Committee of the Journal of scientific articles of students and young scientists Development of Modern Business within the Concept of Green Economy

Organiser of Students’ Practical Conference Students’ Practice as the Basis of Professional Competence. Organiser and moderator of working sections and workshop within the frameworks of the project Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia, Grant agreement 598470-EPP-1-2018-DE-EPPKA2-CBHE-JP – ENV2.

Teaching activity: Economic Theory; Advanced Microeconomics; International Economic Relations; Global Economy; Corporate Finance; Financial Management; Strategic Management; Project Management; Marketing; Business English.

Publication activity:  Author and co-author of scientific publications for 6 years: 57 scientific articles in indexed and peer reviewed scientific journals and proceedings of scientific conferences, participated in 27 scientific conferences and round tables with reports.

Participation in projects: the European grant 1.1.1.2. “Post-doctoral Research Aid” Project id. N. 1.1.1.2/16/I/001) of the Republic of Latvia, funded by the European Regional Development Fund. Research project No. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Development of Model of Smart Economy in Smart City” the European Project Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia, Grant agreement 598470-EPP-1-2018-DE-EPPKA2-CBHE-JP – ENV2

Research Interests: The scientific interests are in the area of Smart economy, Sustainable Economy, International Economics, Human Capital, Intellectual Capital, Waste Management.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses (number): Supervision of the Doctoral Thesis; Master’s Theses; Bachelor Thesis.

Awards: three awards as the best professor of the university (Baltic International Academy, Latvia).

Award as the best presenter at the International Scientific Conference Economics and Management

Motto: “If you don’t like the road you’re walking, start paving another one”.

Maxima for teaching: People who know what they’re talking about don’t need PowerPoint

Piedāvātais projekts izskata viedās ekonomikas modeļa ieviešanu viedā pilsētā – viedās pilsētas modeļi, pārveidojot tradicionālos tirgus ekonomikas elementus par viediem (paplašinot kopējās lietošanas ekonomikas koncepciju, lai novērtētu pašvaldību / pilsētu ekonomiku). Pilnībā vai daļēji daudzās pasaules pilsētās viedās pilsētas (Smart City) koncepcija ir labi izstrādāta un tiek veiksmīgi īstenota. Dalīšanās ekonomikas (Sharing Economy) jēdziens ir diezgan jauns, tāpēc tas tiek plaši apspriests uzņēmumu līmenī. Dalīšanās ekonomika ir viedās ekonomikas daļa, tās komponenti tiek veiksmīgi īstenoti pilsētas dzīvē. Tajā pašā laikā šādai darbībai joprojām nav ekonomiskā pamatojuma un tās ietekme nav izpētīta. Pētījuma uzdevumi ietver dalīšanās ekonomikas ieviešanas analīzi pilsētas ekonomikas līmenī, tās pozitīvo un negatīvo ietekmi, viedās pilsētas risinājumu ekonomisko priekšrocību un trūkumu noteikšanu pašreizējai un nākamajai paaudzei, un pēc pētījuma veikšanas, izstrādāt viedās ekonomikas ieviešanas modeli viedās pilsētas vidē, samazinot negatīvos aspektus un veicinot pozitīvos efektus.

Viedās pilsētas koncepcija ir ieguvusi lielu popularitāti, un arvien biežāk un arvien vairāk pilsētu īsteno viedās pilsētas idejas savās pašvaldību / vietējās / pilsētu vidēs. Ir pilsētas, kas pilnībā tiek organizētas saskaņā ar viedās pilsētas principiem; ir pilsētas, kurās tiek īstenoti tikai daži viedās pilsētas komponenti; un ir pilsētas, kurās pārvaldes iestādes plāno īstenot tikai dažus tās principus. Par viedās pilsētas koncepciju kopumā un tās atsevišķām daļām ir veikti daudz pētījumu. Saskaņā ar šiem pētījumiem viedajai pilsētai, neskatoties uz tās neapšaubāmi pozitīvo ietekmi, pastāv arī dažas negatīvas sekas, tostarp ekonomiskās sekas. Tādēļ joprojām ir jāņem vērā viedās pilsētas ekonomiskā un ārējā ietekme. Viedo ekonomiku pēta daudzi zinātnieki, tomēr katrs jaunais sabiedrības attīstības posms ievieš izmaiņas un veicina viedās ekonomikas attīstību, un pastāvīgi rodas jauni pētniecības virzieni šajā jomā. Iesniegtajā projektā tiek izskatīti viedās ekonomikas vispārīgie jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot sadaļai par dalīšanās ekonomiku. Dalīšanās ekonomika ir pilnīgi jauna pētniecības tēma, tai nav senas vēstures, lai gan vēsturiski ir sastopami daži dalīšanās ekonomikas darbības piemēri. Pēdējos gados zinātnieki nopietni pievēršas šim jautājumam, tomēr tas galvenokārt notiek uzņēmuma ekonomikas līmenī. Tomēr pilsētas vide sniedz iespējas, kas var atvieglot savstarpējās saimniekošanas procesus. Tā kā šāda veida ekonomikai ir labi jāsadala resursi, tai ir nākotne, un to var uzskatīt par daļu no viedās ekonomikas. No otras puses, tas noved pie patēriņa samazināšanās, jaunām ekonomiskām saitēm un attiecībām, jaunu ķēžu izveides ekonomikā. Tādēļ šajā jomā ir jāturpina veikt nopietnus pētījumus. Piedāvātajā pētījumā tiek apskatīta divu jēdzienu kombinācija – dalīšanās ekonomika kā viedās ekonomikas sastāvdaļa un viedā pilsēta, kur tā var tikt īstenota pašvaldības /vietējās / pilsētas ekonomikas līmenī, kas ir nākamais ekonomikas līmenis salīdzinājumā ar uzņēmuma ekonomikas līmeni. Tādējādi ierosinātā pētījuma mērķis ir izstrādāt viedās ekonomikas īstenošanas modeli viedajā pilsētā, šim modelim būtu jāsamazina negatīvā ietekme un ārējie faktori, un maksimāli jāpalielina pozitīvie. Lai sasniegtu mērķi, tika noteikti pētījuma uzdevumi: 1. Sagatavošanās, formālitātes: izplatīšanas plāna, pētījumu rezultātu atskaišu plāna, kontroles plāna izstrādāšana utt. 2. Analizēt viedās pilsētas jēdzienu no izmaksu viedokļa; 3. Apskatīt viedās pilsētas pozitīvo un negatīvo ekonomisko ietekmi, un ārējos faktorus; 4. Veikt viedās pilsētas koncepcijā izmantojamo viedās ekonomikas komponenšu noteikšanu; 5. Novērtēt, kuras no dalīšanās ekonomikas komponentēm veicina viedās ekonomikas un viedās pilsētas attīstību; 6. Dalīšanās ekonomikas idejas piemērot par uzņēmumu augstākā līmenī; 7. Izpētīt dalīšanās ekonomikas kā viedās ekonomikas sastāvdaļas radītos īstermiņa un ilgtermiņa efektus; 8. Izstrādāt viedās ekonomikas (dalīšanās ekonomikas) modeli viedajā pilsētā.

contact us

raksti mums