Projekts “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006)

Periods: 01.09.2021
- 30.11.2023
Programma: ERDF

Projekta vadītājs/a:

Profesors 

Dr. sc. ing.
Mihails Savrasovs
Inženierzinātņu fakultāte
Mihail Savrasov
+371 67100665

Current position: Vice-rector for Academic and Research, Associated professor and leading researcher of the Engineering Faculty, Director of the MSc study program “Computer Science” and MSc study program “Management of Information Systems”, head of the “Laboratory of Applied Modelling (SimLab)”, head of research cluster “Modelling-Based Systems Analysis and Design (MADSYS)”.

Experience: more than 17 years of academic and research experience, more than 10 years in academic and research administration positions: Dean of the faculty, head of Research and development department. Microsoft Certified professional in Microsoft SQL Server;  Certified specialist in using PTV VISION software (traffic flow simulation); Coursera certificates in Creating Dashboards and Storytelling with Tableau, Essential Design Principles for Tableau, Fundamentals of Visualization with Tableau, Visual Analytics with Tableau, Enterprise Systems, Innovation Product Management, Building Conversational Experiences with Dialogflow; IBM Cognitive classes certificates in Big Data Foundations – Level 2, Applied Data Science with Python – Level 2, Deep Learning.

Membership: Member of the Latvian Simulation and Modelling Society, member of Latvian Transport Development and Education Association (LaTDEA), Expert of Latvian Council for Science in Engineering Field, programme committee member of International Multi-Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication (2017-2020), programme committee member of Conference on sustainable urban mobility (2016, 2018, 2020), Programme committee member, member of editorial board Transport and Telecommunication Journal.

Teaching activity: Enterprise Information Systems (6ECTS, master level), Research Seminar 2 (3ECTS, master level), Simulation in Logistics (3ECTS, bachelor level), System Modelling (6ECTS, bachelor level), Chatbot Design and Development (3ECTS, bachelor level).

Publication activity: Author/co-author of more than 30 research publications in journals and conference proceedings (indexed in SCOPUS/WoS). Co-author of several methodological books for students, co-author of the monography “Sensor Network Technology Applications in the Water Supply and Transport Systems” .

Projects: for the last years participated in more than 8 international projects (Horizon2020, FP7, Erasmus+, IEE, COST) and more than 10 contract research projects with the industry.

Supervised theses: 23 master level and 16 bachelor thesis supervision with successful defence; supervision of PhD thesis in a topic “Cargo hubs management based on advanced technologies”; the official reviewer of 4 PhD thesis.

Research fields/domains: simulation modelling, information systems, AI application.

Awards: Award in competition „For the best bachelor, master and PhD work related with transport issues in Riga city” (2010, 2009, 2008, 2007), Khaim Kardonsky memory foundation award for research in statistics and reliability (2007), K. Irbīša award (2004).

Motto: “Do not be afraid of new things”.

Hobby: Carpentering, numismatics.

iDEA Hub Logo

Publikācijas datums: 01.09.2021.

iDEAHUB projekta mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanai.

Innovation Grants for Students – presentation.

iDEAHUB prioritāri fokusēsies uz trim virzieniem:

  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  • Digitālā sabiedrība un transformācija
  • Viedā loģistika un transports

Projekta ietvaros TSI sadarbojas ar vairākiem partneriem.

iDEAHUB projekta mērķa grupa ir TSI un citu augstskolu dažādu līmeņu studējošie, tai skaitā doktora studiju programmā studējošie, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītojamie.

Projekts paredz aktivitātes:

  • iDEAHUB ekosistēmas izveide un darbība, dialogs ar industriju, Ideju bankas u IT platformas iDEAHUB Toolkit izveidošana un funkcionēšana;
  • studentu inovāciju potenciāla stiprināšana – apmācības, darbnīcas, inovāciju komandu veidošana;
  • dažāda tipa inovāciju projektu ieviešana sadarbībā ar komersantiem: a) projekti inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei; b) projekti inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes, projektu ekspertīze un praktiskās apmācībās;
  • inovāciju projektu investīciju potenciāla izvērtējums un attīstības plānošana – ceļš pie investoriem un ekspertīze;
  • komunikācija, publicitāte un rezultātu izplatīšana.

Projektā ir paredzēta 20 studentu inovāciju projektu realizācija.

Projekts tiks realizēts līdz 2023.gada 30.novembrim un paredz ieguldījumus 543 024,91 euro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts veido 461 571,17 euro (85%) un privātais finansējums – 81 453,74 euro (15%).

Vairāk par projektu skatīt šeit: ideahub.tsi.lv

ERAF logo

contact us

raksti mums