Stratēģija

Turpinot attīstīt mūsu augstskolas pētniecības kultūru, mēs saskaņosim to ar pieeju mācīšanai, studiju vielas apguvei un rezultātu novērtēšanai. Pētniecība sniegs ieguldījumu mācību saturā un mācīšanas metodikā, kā arī ļaus piedāvāt iespējas mūsu studentiem – gan bakalaura, gan maģistra programmās – iesaistīties mūsu augstskolas pētnieciskajā darbībā un sadarboties ar mūsu pētniekiem. TSI pētnieciskā darbība būs noteicoša, sagatavojot absolventus, kuri atbildīs tautsaimniecības nozaru prasībām un 4. industriālās revolūcijas viestajām izmaiņām uzņēmumu darbībā, biznesa organizācijā un sabiedrības dzīvē.

TSI attīstības stratēģija 2020.-2025.gadam

 1. Pārskatīt augstskolas pašreizējo pētniecības specializāciju kopumu un koncentrēt aktivitātes uz pētniecības virzienu un to klasteru stiprināšanu, balstoties augstskolas rīcībā esošajās zināšanās, personāla kapacitātē, nākotnes tehnoloģiskās attīstības tendencēs, kā arī reģiona ekonomiskajās un tehnoloģiskajās vajadzībās.
 2. Turpināt orientēties uz ES finansētiem projektiem un paplašināt pētnieciskās partnerības ar izcilām Baltijas jūras reģiona augstskolām,
 3. Stiprināt TSI partnerību tīklu Eiropā un pasaulē, koncentrējoties uz augstas raudzes pētniecības rezultātu radīšanas potenciālu,
 4. Izmantot Brexit radītās iespējas un veidot stratēģisku aliansi ar kādu Lielbritānijas augstskolu attiecībā uz studiju programmu nodrošinājumu un TSI pētniecības resursu un kapacitātes palielināšanu,
 5. Piešķirt prioritāti kā publikācijām ietekmīgos izdevumos, tā starptautiskas sadarbības rezultātā iegūtiem pētījumu rezultātiem, lai maksimāli paaugstinātu augstskolas citējamības rādītājus.
 6. Turpināt iesaistīties starptautiskos sadarbības tīklos un veidot kontaktus ar pētniecības centriem, kuru ievirze atbilst TSI pētniecības virzieniem.
 7. Paplašināt augstskolas piedāvātos konsultāciju, zināšanu pārneses pasākumus un nozares finansētos pētniecības projektus. Īpaši atbalstīt zināšanu pārneses pasākumus, kuri ļautu rast izcilākajām TSI radītajām inovācijām tūlītēju praktisku pielietojumu, kas sniegtu ekonomisku, kultūras un sociālu labumu lietotājiem visā pasaulē.
 8. Sagatavot pietiekami lielu publikāciju skaitu, lai ilgtermiņā nodrošinātu augstskolai vietu vadošajos starptautiskajos universitāšu reitingos.
 1. Izveidot biznesa attīstības grupu, kas nodrošinātu pētniecībā iesaistītajiem augstskolas darbiniekiem nepieciešamo infrastruktūru un atbalstu, meklējot finansējuma piesaistes iespējas, veicinātu partnerību veidošanu un pārvaldību, kā arī sniegtu efektīvu administratīvo atbalstu, lai augstskolas pētniecības personāls varētu pilnvērtīgi pildīt savas saistības pētniecības jomā.
 2. Izveidot labvēlīgu vidi kā topošajiem pētniekiem, tā pētniecībā jau iesaistītajiem darbiniekiem, nodrošinot, lai ikviens darbinieks būtu iekļauts atbilstošā pētniecības grupā un to, lai jaunie pētnieki un pieredzējušie zinātniskā personāla pārstāvji saņemtu atbilstošas apmācības un konsultācijas, kā arī darba pārraudzību.
 3. Īstenot visaptverošu jauno pētnieku atbalsta struktūru, veicināt jauno un karjeras vidusposmā esošo pētnieku konkurētspēju grantu konkursos, viņu spējas sekmīgi sagatavot augstas kvalitātes publikācijas un nodrošināt ienākumus no inovācijām.
 4. Izveidot vidi, kas rosinātu personālu sniegt konsultācijas un radīt inovācijas, un ļautu sniegt tam nepieciešamo atbalstu, piemēram, izveidojot TSI meitasuzņēmumu (SIA “TSI konsultācijas”), kura ietvaros TSI darbinieki varētu sniegt konsultatīvus pakalpojumus, saņemot no augstskolas nepieciešamo administratīvo un juridisko atbalstu,
 5. Ieviest darba slodzes modeli, kas atspoguļo TSI un katra darbinieka prioritātes pētniecībā, un atbilstoši šim modelim pamatoti un sistemātiski ik gadu izvērtēt katra pētnieka sniegumu.
 1. Dažādot pētniecības personāla bāzi un palielināt ārvalstu pētnieku skaitu augstskolā.
 2. Uzsākt kopīgu doktorantūras programmu ar augstskolas partneruniversitātēm Lielbritānijā un Eiropā.
 3. Piesaistīt viesprofesorus ar starptautiski atzītu pieredzi pētniecībā un viesprofesorus no partnerinstitūcijām. Censties piedāvāt pētniekiem – pēcdoktorantiem no partnerinstitūcijām iespēju kļūt par viesdocētājiem TSI jomās, kas saistītas ar augstskolas īstenotajiem pētniecības virzieniem.
 4. Aktīvi pieņemt darbā ārvalstu doktorantus, kā priekšrocību piedāvājot TSI pētniecības infrastruktūras kvalitāti un konkurētspējīgu mācību maksu.
 5. Iestrādāt pētniecības aktivitātes bakalaura un maģistra studiju programmās, un sekmēt TSI studentu pētniecisko interešu attīstību.
 6. Stimulēt pētnieku darbu un apbalvot tos par sasniegumiem, izmantojot tādus mehānismus kā honorāri, pētījuma uzsākšanas finansējums vai mobilitātes stipendijas. Izveidot sistemātiskas karjeras pilnveidošanas un paaugstinājumu piešķiršanas iespējas personālam, kas nodarbojas ar pētniecību vai inovācijām, un/vai konsultācijām.
 7. Atvieglot iespējas izmantot starptautiskās sadarbības organizāciju tīkla sniegtās sadarbības un apmaiņas mobilitātes iespējas, lai plašāk publiskotu TSI pētnieku darba rezultātus, pievērstu tiem vairāk uzmanības un veicinātu turpmāku darba progresu.
 8. Uzlabot TSI maģistrantūras pētniecības kultūru un pilnveidot darba pārraudzības kapacitāti, lai vairotu pētnieku ar maģistra grādu skaitu.
 1. Izveidot nepieciešamu skaitu pētniecības klasteru, kuri nodrošināti ar atbilstošiem resursiem, lai risinātu starptautiski nozīmīgas starpdisciplināras pētniecības un inovāciju tēmas, nodrošinot, lai darbu vadītu pieredzējuši vadītāji, kas darbojušies pētniecības un inovāciju jomās, konsultējoties ar galvenajām ārējām ieinteresētajām pusēm.
 2. Veicināt starpdisciplinārus pētījumus un inovācijas, kas palielinātu augstskolas publikāciju daudzumu, kvalitāti un ietekmi, dažādotu ienākumu plūsmas un bagātinātu pētniecības pieredzi maģistra programmu apguves laikā un pēc maģistra grāda iegūšanas.
 3. Iesaistīties valsts līmeņa un starptautiskos sadarbības tīklos, kas atbilst TSI tematiskajām pētniecības jomām.
 4. Efektīvi izmantot augstskolas pētniecības un inovāciju tēmas, lai koordinētu un uzlabotu personāla un studentu saskarsmi ar pētniecības un inovāciju rezultātu galalietotājiem vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.
 1. Izstrādāt un īstenot komunikācijas stratēģiju starptautiskā mērogā, lai parādītu TSI sasniegumus, iepazīstinātu ar augstskolas personāla kompetenču klāstu, publiskotu informāciju par TSI pētniecības projektiem un zināšanu pārneses pasākumiem, starptautiski izplatot informāciju par augstskolas panākumiem.
 2. Organizēt ikgadējus pasākumus un starptautiskas konferences, lai demonstrētu TSI pētījumus, starptautiskās partnerības un sasniegumus.
 3. Ieviest līdzekļus, kas personālam visos karjeras posmos ļautu gūt labumu no iesaistes starptautiskos sadarbības tīklos, konferenču apmeklējumiem, sadarbošanās un apmaiņas iespējām, tādējādi paplašinot paveiktā darba rezultātu izplatību un atpazīstamību, kā arī veicinot turpmāko darba virzību.
 4. Sadarboties ar TSI absolventiem visās uzņēmējdarbības un pārvaldes nozarēs kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā, lai paplašinātu augstskolas sakarus un dalītos pieredzē.

contact us

raksti mums