Robotika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un automātikā, elektronikas inženiera kvalifikācija
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
180 CP | 270 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 4,5 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)
 • Nepilna laika - 5,5 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.
  "Kļūsti par profesionāli progresīvākajā un visstraujāk augošajā rūpniecības nozarē. Pievienojieties robotikas studiju programmai un nodrošini savu nākotni ar radošu, pieprasītu un labi apmaksātu darbu jebkurā pasaules nostūrī."
  Aleksandr Krainukov
  Asoc. prof., 
  Dr. sc. ing.
  Aleksandrs Kraiņukovs
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  interesējas par eksaktajām zinātnēm un inženierzinātnēm

  spēj apgūt mūsdienu tehnoloģijas un robotizētas ierīces

  ir apveltīta ar analītisku un strukturālu domāšanas veidu, ar noslieci uz radošumu

  ir neatlaidīga rezultātu sasniegšanā gan individuāli, gan strādājot komandā

  Vēlas kļūt par…

  pieprasītu speciālistu rūpnieciskās robotikas un autonomo robotu jomās, strādājot ar rūpniecisko robotu sistēmu integrēšanu, kā arī robotizētu ierīču un sistēmu projektēšanu dažādās organizācijās, izstrādājot robotu vadības programmas. Kā arī kļūt par inženieri -operatoru daudzfunkcionālos robotizētos kompleksos.

  Vēlas nākotnē…

  realizēt sevi kā kvalificētu rūpnieciskās robotikas speciālistu vai autonomu robotu vadības sistēmu izstrādātāju

  izprast, paredzēt un ieviest novatoriskas robotikas tehnoloģijas dažādu uzdevumu - gan praktisko, gan zinātnisko, risināšanai visās cilvēka darbības jomās

  veidot konstruktīvus elementus, algoritmus un vadības ierīces, kas nepieciešamas gan mūsdienu, gan nākotnes robotu attīstībā

  Par programmu

  Programma ir orientēta uz profesionālo zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanu tehniskajās un zinātniskajās jomās, uz kurām bāzējas modernā robotika: iebūvētās elektronikas, intelektuālo sistēmu programmēšanas un mehānikas jomās. Pirmo trīs nozaru studiju kursi sniedz studentiem zināšanas par automātisko vadības teoriju, mikrokontrolieru programmēšanu, programmējamiem loģiskiem kontrolieriem, rūpniecisko un intelektuālo robotiku, autonomo robotu iebūvētajām sistēmām, autonomo robotu darbību plānošanu, rūpniecības robotu programmēšanu un mākslīgā intelekta metodēm. Mehānikas studiju kursi sniedz studentiem zināšanas par autonomo un rūpniecisko robotu kinemātiku un dinamiku, kā arī par robotu konstrukciju un autonomo robotu projektēšanas principiem. Studiju gaitā līdzās teorētiskajām zināšanām studenti iegūst praktisku pieredzi rūpniecisko robotu "Kawasaki", "Kuka", "ABB" un "Universal Robots" izmantošanā. Lai apgūtu autonomās robotikas principus tiek izmantoti humanoīdie roboti "NAO", mobilie roboti "Khepera IV" un "Koala". Pirms diplomdarba projekta sagatavošanas studenti iziet obligāto ražošanas praksi specializētajās kompānijās, kuras nodrošina rūpnieciskās ražošanas robotizāciju, kā arī nodarbojas ar rūpniecisko un autonomo robotu, tostarp robotizēto ierīču izstrādi Latvijā un ES valstīs.

   

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 4.5 gadi 5.5 gadi - gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2200 EUR * 1760 EUR * -
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2700 EUR -
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3000 EUR -

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Augstākā matemātika1015.0
  Automātiskās vadības teorija46.0
  Diskrētā matemātika46.0
  Elektrisko ķēžu teorijas pamati46.0
  Elektroniskas ierīces robotikā46.0
  Inženieru un datorgrafika46.0
  Programmēšana69.0
  Signālu apstrādes pamati46.0
  Tehniskā mehānika46.0
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Fizika69.0
  Ievads robotikā23.0
  Lietišķā komunikācija profesionālā darbībā23.0
  Materiālzinātne23.0
  Metroloģija un elektromērījumu pamati23.0
  Optimizācijas metodes23.0
  Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā812.0
  Projektu vadīšana23.0
  Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinības pamati23.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Autonomo robotu iebūvētas sistēmas
  Autonomie roboti46.0
  Autonomu robotu kustības plānošana46.0
  Autonomu robotu projektēšana46.0
  Datu pārraides lokālie un bezvadu tīkli 46.0
  Digitālo attēlu ciparu apstrāde un datorredze46.0
  Ievads intelektuālās sistēmās46.0
  Intelektuālie roboti46.0
  Mikrokontrolieru programmēšana46.0
  Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana46.0
  Robotizētas ražošanas datoru vadības sistēmas46.0
  Robottehnisko ierīču ciparu shēmtehnika46.0
  Robotu detaļas un mehānismi un to konstruēšana 46.0
  Robotu kinemātika un dinamika46.0
  Rūpniecības ražošanas robotizācija46.0
  Rūpniecības robotu vadības programmu projektēšana46.0
  Rūpnieciskie roboti46.0
  Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
  Elektriskās mašīnas robotikā23.0
  Latviešu valoda23.0
  Robottehnisko ierīču sensori23.0
  Robotu vadības metodes23.0
  Spēka elektronikas ierīces23.0
  Robottehniskas ierīces vadība. KD23.0
  Robotu programmēšana. KD23.0
  Grupas projekts23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets69.0

  Absolventu atsauksmes

  Vitalijs Vilims
  Sāc savu ceļu robotikā
  "Šodien robotikas speciālisti ir ļoti pieprasīti visā pasaulē. Transporta un sakaru institūtā ar mūsu atbalstu izstrādātā studiju programma ir unikāla ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā."
  Vitālijs Vilims, 
  SIA RoboLogic valdes loceklis

  contact us