Sadarbība & Tīklošana

Sadarbības tīkla sistēmas izveidošana starp TSI un Latviju, ES un citiem pētniecības institūtiem tika uzsāka jau pašā TSI izveides sākumā. Pētniecība un attīstība, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kā arī biznesa projekti pašsaprotami ietver sadarbības tīklu veidošanu.

TSI īpašu uzmanību pievērš zinātniskā personāla sadarbībai ar kolēģiem no citiem pētniecības centriem un universitātēm, un šīs sadarbības rezultāti top kopīgas publikācijas; konferences, zinātniskās darbnīcas; pētniecības projekti utt. Laika posmā no 2020. gada TSI ir tālejošs plāns: divreiz palielināt sadarbības līgumu daudzumu un nodibināt jaunas spēcīgas zinātniskās apvienības TSI pētniecības darbības galvenajos virzienos.

Pirmkārt, pētniecības darbību mērķis ir radīt pamatzināšanas to apmaiņai un apvienot iesaistīto dalībnieku iespējas, izmantot esošos pētījumu rezultātus un ieguldīt vairāk zināšanu to tālākā attīstīšanā, vienlaikus nodrošinot pētniecības ilgtspēju.

Cieša sadarbība ar šiem starptautiski vadošajiem kolēģiem Eiropā palīdzēs sasniegt mērķus, veicot šādas darbības:

 • Jauno pētnieku semināru un mācību skolu organizēšana;
 • Semināru un konferenču organizēšana;
 • uzlabot izglītības programmu absolventiem maģistratūrā (Datorzinātnēs, Transports un loģistika, Menedžmenta informācijas sistēmas) un diplomu ieguvšajiem studentiem;
 • dodot iespēju īstermiņa zinātniskām misijām starptautiskas sadarbības nolūkā veikt priekšizpēt, galvenokārt publikāciju veidā,lai gatavotos kopīgiem projektiem.
 1. TSI ir ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) organizācijas locekle. Tas dod iespējas kļūt redzamākiem Eiropas pētniecības telpā. Piedaloties tematiskajās grupās: TG mobilitāte; TG Kravu un loģistikas pakalpojumi; TG Satiksmes vadība, TSI piedalās aktivitātēs, kas saistītas ar tematiskajām grupām: definē interesējošās pētniecības tēmas EK politikas un programmu ietekmēšanai; dalība ES projektos; tīklu veidošana un zinātniskā apmaiņa. Dalība ECTRI tematiskajās grupās dod iespēju izcelt TSI intereses, lai piedalītos ES pētniecības projektos un iesaistītos ECTRI dalībnieku ierosinātajos priekšlikumos.
 2. TSI (kā visa organizācija vai pētniecības personāls) piedalās arī turpmāk minēto Eiropas organizāciju darbībā:
  1. European Engineering Deans Council
  2. Informatics Europe
  3. Association of Paneuropean Coach Terminals
  4. European Council for Small Business and Entrepreneurship
  5. u.c.
 3. TSI ir vienlaikus gan uz pētniecību gan uzņēmējdarbību orientēta organizācija, kuras pētnieki piedalās Latvijas sabiedrisko organizāciju darbībā:
 4. Pamatojoties uz Nacionālās Industriālās politikas pamatnostādnēm 2021. –2027. gadam (NIP2027), Latvijā ir noteiktas piecas zināšanu ietilpīgas jomas, kurās valstij ir pieejami resursi un kompetence, un kas veido Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) konceptu. RIS3 – Research and Innovation strategy for smart specialization.

Lai nodrošinātu RIS3 jomas analītisko kapacitāti mērķu un rīcības virzienu definēšanai, priekšlikumu izstrādei pētniecības un inovāciju, cilvēkresursu un internacionalizācijas attīstības veicināšanai un sasniegto rezultātu uzraudzībai, 2022. gada oktobrī tika izveidotas 5 RIS3 vadības grupas, kuru darbību koordinē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.

Transporta un sakaru institūta pārstāvji, atbilstoši augstskolas specializācijai, darbojas divās no RIS3 jomu vadības grupām:

 • Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas;
 • Viedā enerģētika un mobilitāte.

RIS3 vadības grupas tiek veidotas ar nolūku veidot dialogu starp RIS3 vērtību ķēžu ekosistēmās iesaistītajām pusēm – uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, politikas veidotājiem (nozaru ministrijām) un īstenotājiem, nozaru asociācijām, dažādiem sadarbības tīkliem, investoriem, universitātēm u.c. ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības atklājumu principa īstenošanu.

contact us

raksti mums