Izejošā personāla mobilitāte

Izejošā personāla mobilitātes mērķus var apkopot šādi:

 • nodrošināt profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas TSI personālam.
 • dalīties pieredzē specializētās jomās, apgūt jaunas prasmes un kompetences, padziļināt savstarpējo izpratni par dažādām Eiropas izglītības sistēmām.
 • palielināt TSI atpazīstamību un popularizēt TSI studiju programmas
 • attīstīt un stiprināt sadarbību ar partneriestādēm
 • apzināt un attīstīt jaunas sadarbības iespējas
 • praktizēt un uzlabot svešvalodu prasmes
 • utt.

Projekta ietvaros personāls var īstenot: MĀCĪŠANAS MOBILITĀTI vai APMĀCĪBU MOBILITĀTI.

Darbinieku mobilitāte mācīšanas nolūkos (Staff Mobility for Teaching Assignments – STA) ir darbības joma, kas ļauj augstskolu mācībspēkiem pasniegt un veikt kopīgas akadēmiskās/izglītības darbības partneraugstskolā programmas valstīs. Partneraugstskolu saraksts 

Uz STA nevar pretendēt šāda veida organizācijas:

Atbilstīgie dalībnieki

TSI pastāvīgie mācībspēki un pētnieki ir tiesīgi piedalīties Erasmus + STA programmā.

Darbības ilgums

No 2 dienām līdz 2 mēnešiem, neskaitot ceļojuma laiku. Ieteicamais STA mobilitātes periods ir ne vairāk kā 5 dienas (neskaitot ceļojuma laiku). Mācību aktivitātei jāietver vismaz 8 mācību stundas nedēļā (vai īsāks uzturēšanās laiks).

Finanšu noteikumi

STA ir ikdienas darbība, un dotāciju izmaksā par darba dienām un vienu ceļojuma dienu.

Izvēlētie pretendenti saņems dotāciju, lai atbalstītu savu vizīti. Dotācijas maksājumā ietilpst divas daļas: Individuālais atbalsts un Ceļošanas atbalsts.

 1. Individuālais atbalsts

Saņēmējvalsts

Summa dienā (no 1. Līdz 14.)

Dānija, Islande, Īrija, Lihtenšteina, Luksemburga, Somija, Norvēģija, Zviedrija

180 EUR/dienā

Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Itālija, Kipra, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Vācija

160 EUR/dienā

Bulgārija, Čehijas Republika, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Ungārija, Ziemeļmaķedonija.

140 EUR/dienā

 

 1. Ceļošanas atbalsts

Ceļa izdevumus aprēķina, izmantojot Ceļa attāluma kalkulatoru (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Attālums tiek aprēķināts starp nosūtītāju un saņēmēju iestādi (pilsētu) taisnā līnijā.

Attālums

Summa

10-99 km

20 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

Personāla mobilitāti apmācības nolūkos (Staff Mobility for Training – STT) var īstenot gan mācībspēki, gan administratīvie darbinieki. STT atbalsta mācību pasākumus ārzemēs (izņemot konferences), darba ēnošanu, seminārus, darbseminārus, kursus, praktiskās apmācības, mācību vizītes Erasmus+ partneraugstskolā vai valsts/privātā organizācijā, bezpeļņas organizācijā, asociācijā, NVO u. c. Partneraugstskolu saraksts

Uz STT nevar pretendēt šāda veida organizācijas:

ES iestādes un citas ES struktūras, tostarp specializētās aģentūras (to pilnīgs saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm)

organizācijas, kas pārvalda ES programmas (piemēram, valsts aģentūras)

Atbilstīgie dalībnieki

Erasmus + STT programmā var piedalīties pastāvīgie TSI mācībspēki, pētnieki un administratīvie darbinieki.

Darbības ilgums

 • Apmācību ilgums var būt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem. Papildus regulārajām mācībām, kursiem un praksēm (izņemot konferences un kongresus). Ieteicamais mobilitātes periods TSI ir ierobežots līdz 5 dienām (neskaitot ceļa laiku).

Financial Provisions

STT ir ikdienas darbība, un dotāciju izmaksā par darba dienām un vienu ceļojuma dienu.

Izvēlētie pretendenti saņems dotāciju, lai atbalstītu savu vizīti. Dotācijas maksājumā ietilpst divas daļas: Individuālais atbalsts un Ceļošanas atbalsts.

 1. Individuālais atbalsts

Saņēmējvalsts

Summa dienā (no 1. Līdz 14.)

Dānija, Islande, Īrija, Lihtenšteina, Luksemburga, Somija, Norvēģija, Zviedrija

180 EUR/dienā

Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Itālija, Kipra, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Vācija

160 EUR/dienā

Bulgārija, Čehijas Republika, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Ungārija, Ziemeļmaķedonija.

140 EUR/dienā

 

 1. Ceļošanas atbalsts

Ceļa izdevumus aprēķina, izmantojot Ceļa attāluma kalkulatoru (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Attālums tiek aprēķināts starp nosūtītāju un saņēmēju iestādi (pilsētu) taisnā līnijā.

Attālums

Summa

10-99 km

20 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus tiek izsludināts divas reizes gadā – katrs uzaicinājums attiecas uz tekošo akadēmisko semestri. Uzaicinājumi iesniegt pieteikumus tiek izsludināti TSI mājaslapā un sociālajos tīklos.

Pieteikšanās periods: 1. septembris – 15. septembris / 1. februāris – 26. februāris.

 • Pieteikuma veidlapa
 • Pieteikumus paraksta attiecīgais fakultātes dekāns (mācībspēkiem) vai tiešais vadītājs (administratīvajiem darbiniekiem) un iesniedz Starptautisko Attiecību daļai līdz attiecīgā uzaicinājuma termiņam.
 • Lēmumu par dalību programmā pieņem TSI Erasmus+ komiteja un paziņo dalībniekiem 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Dokumenti

Izvēlētiem pretendentiem ir jāiesniedz sekojošie dokumenti Starptautisko Attiecību daļai (605. kabinetā, e-pasts: Smagina.A@tsi.lv):

Pirms mobilitātes

 • Oficiāla ielūguma vēstule (parakstīta un apzīmogota uzņemošajā iestādē).
 • “Erasmus+” personāla mācību mobilitātes līgums (paraksta visas puses)
 • STA ir pilna laika aktivitāte, un dotācijas maksājums tiek izmaksāts par pilna laika mācību dienām un vienu ceļojuma dienu. Šā iemesla dēļ STA līgumā ir skaidri jānorāda visi mobilitātes mērķi un apstiprinātā mācību programma (ne mazāk kā 8 ak. stundas).

VAI

 • “Erasmus+” personāla apmācības mobilitātes līgums (paraksta visas puses)
 • STT ir pilna laika aktivitāte, un dotācijas maksājums tiek izmaksāts par pilna laika mācību dienām un vienu ceļojuma dienu. Šā iemesla dēļ STT līgumā ir jānorāda konkrēta mācību programma dienā.

Pēc mobilitātes

contact us

raksti mums