Uzņēmējdarbība un vadība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Akreditācija: līdz 02.09.2026
Programmas apjoms:
80 CP | 120 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 2 studiju gadi. (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros.
 • Nepilna laika - 2,5 studiju gadi. (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x trīs nedēļās - piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30).
 • Tālmācība - 2,5 studiju gadi. (pieejama tikai angļu valodā).
 • Uzņemšanas prasības: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozarē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs un divu gadu darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā; 3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā
  "Programmas docēšanā tiek izmantotas efektīvas starpnozaru izglītības pieejas, kas orientētas uz reālu praktisko situāciju analīzi, lai sniegtu atbalstu vadītajiem šajā digitālās transformācijas laikmetā. Tas ļauj apgūt dažādas vadīšanas prasmes un kompetences ar fokusu uz lēmumu pieņemšanu, izaugsmi, organizāciju kultūru, korporatīvo atbildību un efektivitāti."
  Irina Kuzmina-Merlino
  Profesore, 
  Dr. oec.
  Irina Kuzmina-Merlino
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  vēlas attīstīt vadītprasmi, strādājot strauji mainīgā un sarežģītā biznesa vidē,

  vēlas veidot vadītāja karjeru uzņēmumos, kas strādā dažādās tautsaimniecības nozarēs, vietējā vai globālā tirgū.

  vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību,

  pētīt dažādu jomu biznesa un vadības procesus, kā arī konsultēt šajos jautājumos.

  Vēlas kļūt par…

  studiju programmas absolventi ieņem dažādus amatus virknē nozaru Latvijā un visā pasaulē: vispārējā pārvaldībā, projektu vadībā, mārketingā, cilvēkresursu vadībā, sabiedriskajās attiecībās, pētniecībā, dažādu veidu uzņēmējdarbībā un menedžmenta konsultēšanā

  Vēlas nākotnē…

  TSI akadēmiskā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadība” ir vērsta uz vadītāju - līderu sagatavošanu, kas spēs ātri reaģēt uz izmaiņām uzņēmējdarbības vidē un noteikt, kādā virzienā uzņēmumam būtu jāvirzās, un spēs veicināt uzņēmuma uzplaukumu, padarot tā darbību efektīvu.

  Par programmu

  Maģistra programma ir veidota tā, lai palīdzētu studentiem izveidot racionālu analītisku pieeju uzņēmējdarbības problēmu risināšanai un iekšējo pārmaiņu sekmēšanai biznesā, izmantojot modernas pārvaldības tehnoloģijas, kas ļauj iegūt kompetences vadītāja vai uzņēmēja darbam, kas padara mūsu absolventus pieprasītus darba tirgū. Spēja vadīt pārmaiņas, nodrošināt uzņēmuma attīstību un finanšu stabilitāti ir aktuālākais uzdevums mūsdienu vadītāja darbībā, tas palielina nepieciešamību sagatavot šādus speciālistus mūsdienu Latvijas darba tirgum. Šajā sakarā ar jauno akadēmisko gadu tiks atklātas divas specializācijas: "Bizness un pārmaiņu vadība" un "Bizness un finanšu vadība".

  Specializācijā “Bizness un pārmaiņu vadība” studenti iegūst padziļinātas zināšanas un prasmes organizācijas transformācijas vadīšanā, kas ietver organizatoriskos, personāla, komunikācijas un informatīvos aspektus gan individuālā līmenī, gan organizācijā kopumā, lai virzītu biznesu stratēģisko mērķu sasniegšanai. Galvenie pārmaiņu veidi ir izmaiņas misijā un mērķos, stratēģijā, organizācijas struktūrā, produktos, personālā un organizācijas kultūrā.

  Specializācijā “Bizness un finanšu vadība” ietvertie studiju kursi ir vērsti uz padziļinātu zināšanu apguvi finanšu vadības jomā. Studenti iemācās veidot finanšu vadības modeļus, kuru pamatā ir finanšu un nefinanšu darbības rādītāji, un iegūst prasmes veidot finanšu stratēģijas ilgtspējīga biznesa attīstībai.

  Tāda pieeja uzlabo maģistra programmas profesionālo komponenti un padara to pievilcīgāku darba tirgū.

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 2 gadi 2.5 gadi 2.5 gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2400 EUR * ** 1920 EUR * 1700 EUR
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2700 EUR ** 2160 EUR 1700 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3200 EUR ** 2560 EUR 1700 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

  ** Master Plus programma ar mentora atbalstu papildus maksā 500 EUR/gadā.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Datu analīzes metodes un biznesa prognozēšana46.0
  Finanšu vadīšana46.0
  Stratēģiskā vadībzinība46.0
  Akadēmiskā angļu valoda23.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Korporatīvā pārvaldība un sociālā atbildība23.0
  Kvantitatīvās metodes vadībzinātnē23.0
  Latviešu valoda23.0
  Pedagoģija un psiholoģija23.0
  Zinātniskais seminārs I23.0
  Zinātniskais seminārs II23.0
  Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
  Studiju projekts23.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Cilvēkresursu vadība un līderība46.0
  Globāla ekonomika un starptautiskā biznesa vide46.0
  Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā46.0
  Pārmaiņu vadība46.0
  Projektu vadība un finansēšana 46.0
  Starptautiskais mārketings un reklāma46.0
  Lēmumu pieņemšanas metodoloģija23.0
  Viedā organizācijas vadība23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets46.0

  Absolventu atsauksmes

  Ildar Farkhshatov
  Es vēlētos uzsvērt šādas priekšrocības
  "Es vēlētos uzsvērt šādas priekšrocības, ko ieguvu, studējot TSI: - augsta līmeņa izglītības programma, tas ir, es apskatīju visas tēmas, par kurām man nebija zināšanu; - moderna izglītības sistēma, tas ir, mācībām klātienē bija arī iespēja paralēli mācīties tiešsaistē, tāpēc, izmantojot visas mācību grāmatas un avotus internetā, kā arī spēja sazināties ar skolotājiem un profesoriem, izmantojot internetu, un ātri saņemt atbildi, tiešām ietaupīja manu laiku; - Svarīga priekšrocība veiksmīgai apmācībai ir pieeja iekārtām un moderniem personālajiem datoriem jebkurā laikā; - Man bija iespēja studēt ārzemēs 1 semestrī Erasmus mobilitātes programmas ietvaros, un TSI man palīdzēja apgūt kursus Florences universitātē, lai gan iepriekš tika parakstīts līgums starp citām fakultātēm; - Starptautiskā vide, tas ir, mani grupas biedri bija cilvēki no dažādām valstīm, piemēram, Armēnijas, Uzbekistānas, Indijas, Spānijas un Kazahstānas. Šīs priekšrocības ļāva man justies pārliecinātam un konkurētspējīgam, pēdējos 2 gadus strādāju starptautiskā uzņēmumā ar ES Zilo karti, kas apstiprina, ka esmu speciālists ar augstas kvalitātes izglītību."
  Ildar Farkhshatov, 
  (1602 MDA)

  contact us