Management,-MSc

Uzņēmējdarbība un vadība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Programmas apjoms: 80 CP | 120 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 studiju gadi. (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros.
  • Nepilna laika – 2,5 studiju gadi. (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās
  • Tālmācība – 2,5 studiju gadi. (pieejama tikai angļu valodā).

Uzņemšanas prasības: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozarē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs un divu gadu darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā; 3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā

Uzņemšanas noteikumi

“Programmas docēšanā tiek izmantotas efektīvas starpnozaru izglītības pieejas, kas orientētas uz reālu praktisko situāciju analīzi, lai sniegtu atbalstu vadītajiem šajā digitālās transformācijas laikmetā. Tas ļauj apgūt dažādas vadīšanas prasmes un kompetences ar fokusu uz lēmumu pieņemšanu, izaugsmi, organizāciju kultūru, korporatīvo atbildību un efektivitāti.”

Irina Kuzmina-Merlino
Profesore, 
Dr. oec.
Irina Kuzmina-Merlino
Programmas direktors
Personība, kura…

vēlas attīstīt vadītprasmi, strādājot strauji mainīgā un sarežģītā biznesa vidē,

vēlas veidot vadītāja karjeru uzņēmumos, kas strādā dažādās tautsaimniecības nozarēs, vietējā vai globālā tirgū.

vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību,

pētīt dažādu jomu biznesa un vadības procesus, kā arī konsultēt šajos jautājumos.

Vēlas kļūt par…

studiju programmas absolventi ieņem dažādus amatus virknē nozaru Latvijā un visā pasaulē: vispārējā pārvaldībā, projektu vadībā, mārketingā, cilvēkresursu vadībā, sabiedriskajās attiecībās, pētniecībā, dažādu veidu uzņēmējdarbībā un menedžmenta konsultēšanā

Vēlas nākotnē…

TSI akadēmiskā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadība” ir vērsta uz vadītāju – līderu sagatavošanu, kas spēs ātri reaģēt uz izmaiņām uzņēmējdarbības vidē un noteikt, kādā virzienā uzņēmumam būtu jāvirzās, un spēs veicināt uzņēmuma uzplaukumu, padarot tā darbību efektīvu.

Par programmu

Maģistra programma ir veidota tā, lai palīdzētu studentiem izveidot racionālu analītisku pieeju uzņēmējdarbības problēmu risināšanai un iekšējo pārmaiņu sekmēšanai biznesā, izmantojot modernas pārvaldības tehnoloģijas, kas ļauj iegūt kompetences vadītāja vai uzņēmēja darbam, kas padara mūsu absolventus pieprasītus darba tirgū. Spēja vadīt pārmaiņas, nodrošināt uzņēmuma attīstību un finanšu stabilitāti ir aktuālākais uzdevums mūsdienu vadītāja darbībā, tas palielina nepieciešamību sagatavot šādus speciālistus mūsdienu Latvijas darba tirgum. Šajā sakarā ar jauno akadēmisko gadu tiks atklātas divas specializācijas: “Bizness un pārmaiņu vadība” un “Bizness un finanšu vadība”.

Specializācijā “Bizness un pārmaiņu vadība” studenti iegūst padziļinātas zināšanas un prasmes organizācijas transformācijas vadīšanā, kas ietver organizatoriskos, personāla, komunikācijas un informatīvos aspektus gan individuālā līmenī, gan organizācijā kopumā, lai virzītu biznesu stratēģisko mērķu sasniegšanai. Galvenie pārmaiņu veidi ir izmaiņas misijā un mērķos, stratēģijā, organizācijas struktūrā, produktos, personālā un organizācijas kultūrā.

Specializācijā “Bizness un finanšu vadība” ietvertie studiju kursi ir vērsti uz padziļinātu zināšanu apguvi finanšu vadības jomā. Studenti iemācās veidot finanšu vadības modeļus, kuru pamatā ir finanšu un nefinanšu darbības rādītāji, un iegūst prasmes veidot finanšu stratēģijas ilgtspējīga biznesa attīstībai.

Tāda pieeja uzlabo maģistra programmas profesionālo komponenti un padara to pievilcīgāku darba tirgū.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2.5 gadi2.5 gadi
Studiju maksa EUR/gadā4500 EUR4500 EUR2000 EUR
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2700 EUR2000 EUR
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Master Plus programma ar mentora atbalstu papildus maksā 500 EUR/gadā.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Datu analīzes metodes un biznesa prognozēšana4.006.0
Finanšu vadīšana4.006.0
Stratēģiskā vadībzinība4.006.0
Akadēmiskā angļu valoda2.003.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Korporatīvā pārvaldība un sociālā atbildība2.003.0
Kvantitatīvās metodes vadībzinātnē2.003.0
Latviešu valoda2.003.0
Pedagoģija un psiholoģija2.003.0
Zinātniskais seminārs I2.003.0
Zinātniskais seminārs II2.003.0
Zinātnisko pētījumu metodoloģija2.003.0
Studiju projekts2.003.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Cilvēkresursu vadība un līderība4.006.0
Globāla ekonomika un starptautiskā biznesa vide4.006.0
Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā4.006.0
Pārmaiņu vadība4.006.0
Projektu vadība un finansēšana4.006.0
Starptautiskais mārketings un reklāma4.006.0
Lēmumu pieņemšanas metodoloģija2.003.0
Viedā organizācijas vadība2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets4.006.0

Absolventu atsauksmes

Ildar-Farkhshatov
Es vēlētos uzsvērt šādas priekšrocības
"Es vēlētos uzsvērt šādas priekšrocības, ko ieguvu, studējot TSI: - augsta līmeņa izglītības programma, tas ir, es apskatīju visas tēmas, par kurām man nebija zināšanu; - moderna izglītības sistēma, tas ir, mācībām klātienē bija arī iespēja paralēli mācīties tiešsaistē, tāpēc, izmantojot visas mācību grāmatas un avotus internetā, kā arī spēja sazināties ar skolotājiem un profesoriem, izmantojot internetu, un ātri saņemt atbildi, tiešām ietaupīja manu laiku; - Svarīga priekšrocība veiksmīgai apmācībai ir pieeja iekārtām un moderniem personālajiem datoriem jebkurā laikā; - Man bija iespēja studēt ārzemēs 1 semestrī Erasmus mobilitātes programmas ietvaros, un TSI man palīdzēja apgūt kursus Florences universitātē, lai gan iepriekš tika parakstīts līgums starp citām fakultātēm; - Starptautiskā vide, tas ir, mani grupas biedri bija cilvēki no dažādām valstīm, piemēram, Armēnijas, Uzbekistānas, Indijas, Spānijas un Kazahstānas. Šīs priekšrocības ļāva man justies pārliecinātam un konkurētspējīgam, pēdējos 2 gadus strādāju starptautiskā uzņēmumā ar ES Zilo karti, kas apstiprina, ka esmu speciālists ar augstas kvalitātes izglītību."
Ildar Farkhshatov, 
(1602 MDA)

contact us

raksti mums