Transports un loģistika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā
Akreditācija: līdz 31.12.2024
Programmas apjoms:
62 CP | 93 ECTS / 82 CP | 123 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 2 gadi / 1.5 gads* (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros.
 • Nepilna laika - 2.5 gadi / 2 gadi* (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika:reizi trīs nedēļās - piektdienās no pl. 16:00 līdz pl.21:30, sestdienās no pl. 8:45 līdz pl.17:00, svētdienās no pl.10:30 līdz pl.15:30
 • Tālmācība - 2.5 gadi / 2 gadi* (angļu) - uzņemšana it atvērta visa gada garumā
 • * Ar profesionālo bakalaura grādu un apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā
  Uzņemšanas prasības: sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība loģistikā, transportā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai elektronikā.
  "Transporta un loģistikas maģistra programma attīsta jūsu kritisko domāšanu un analītiskās prasmes, un sagatavo jūs karjerai loģistikas un transporta nozarē. Šai nozarē ES strādā vairāk nekā 6 miljoni cilvēku."
  Irina Jackiva
  Profesore, 
  Dr. sc. ing.
  Irina Jackiva
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  vēlas sasniegt nākamo līmeni savā karjerā un pretendēt uz augstāku atbildīgāku amatu, gūstot profesionālu un stratēģisku skatījumu par ikdienas problēmām transporta un loģistikas jomā,

  vēlas attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, kas nepieciešamas efektīvai un prasmīgai transporta un loģistikas uzņēmumu stratēģiskai un operatīvai vadībai

  Vēlas kļūt par…

  transporta sistēmu analītiķi valsts institūcijās vai privātos uzņēmumos,

  loģistikas vadītāju ražošanas uzņēmumos, atbildot par visu loģistikas ķēdi,

  loģistikas nodaļas vadītāju, jebkuros ar tehnoloģiju saistītos uzņēmumos,

  pētnieku, kurš izstrādā modernas transporta un loģistikas sistēmas

  Vēlas nākotnē…

  analizēt transporta jomas problēmas, izstrādāt un analizēt risinājumus šādu problēmu novēršanai,

  novērtēt transporta jomas projektus, plānus un politiku, ņemot vērā ieinteresēto pušu līdzdalības nepieciešamību, izprotot politisko, sociālo, vides un ekonomisko faktoru ietekmi,

  būt projekta dalībniekam, kura mērķis ir ilgtermiņā attīstīt ilgtspējīgas transporta un loģistikas sistēmas

  Par programmu

  Programma “Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā” gatavo studentus darbam vadošos amatos: visu veidu loģistikas uzņēmumos un izplatītājos;  transporta uzņēmumos un uzņēmumos, kas sniedz loģistikas pakalpojumus,  sabiedriskās organizācijās, kas iesaistītas transporta un loģistikas plānošanā un regulējumu izstrādē reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, analītiķa un projektu vadītāja darbam utt.

  Programma, kas balstīta uz Eiropas līmeņa ekspertu zināšanām un pētījumiem, nodrošina intelektuālu un stimulējošu mācību vidi, kas sniedz gan teorētiskas zināšanas, gan praktisku pieredzi mūsdienu transporta un loģistikas pasaulē. Programmas mācībspēki ir līderi Eiropas un Latvijas projektos transporta un loģistikas jomā. Programmas studentiem ir dažāda iepriekšējā izglītība, tautība un darba pieredze, kas bagātina mācību vidi, sagatavo darbam starptautiskās komandās un lielos projektos.

  infografika

   

  Studiju procesā Jūs analizēsiet reālas un teorētiskas problēmas, attīstot prasmi izstrādāt risinājumus organizācijām, kas strādājot  pašreizējos nenoteiktības apstākļos,  saskaras ar sarežģītām un strauji mainīgām situācijām, gan saistībā ar izmaiņām starptautiskajā tirgū, gan arī ar tehnoloģiju attīstību.  Jūs iegūsiet stratēģisku redzējumu par starptautiskajā loģistikas un transporta arēnā notiekošo plūsmu, piegādes ķēžu, procesu un sistēmu savstarpējo mijiedarbību, kā galveno jautājumu atzīstot  ilgtermiņa ilgtspēju perspektīvā. Izmantojot savu pieredzi  transporta un loģistikas jomā,  jums pavērsies  plašas karjeras izvēles iespējas.

  Mūsu absolventi strādā par: transporta sistēmu analītiķiem,  kurus valsts pārvaldes institūcijas  pieaicina  kā konsultantus; ražošanas uzņēmumu loģistikas vadītājiem, kuri pilnībā kontrolē visu loģistikas ķēdi; tehnoloģiju uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kas nodarbojas ar  satiksmes un transporta sistēmu  izstrādi. Strādājot šajos amatos, studiju laikā grūtās zināšanas un prasmes tiks augstu novērtētas. Jūs būsiet sagatvoti pētniecības projektiem un karjeras izaugsmei.

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 1.5/2 gadi 2/2.5 gadi 2.5 gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2400 EUR * ** 1920 EUR * 1700 EUR
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 3200 EUR ** 2560 EUR 1700 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3500 EUR ** 2800 EUR 1700 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

  ** Master Plus programma ar mentora atbalstu papildus maksā 500 EUR/gadā.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Datu analīzes metodes un biznesa prognozēšana46.0
  Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā46.0
  Loģistikas sistēmas un ķēdes46.0
  Transporta ekonomika46.0
  Transporta sistēmu ģeogrāfija23.0
  ES un LR transporta politika23.0
  Zinātniskais seminārs I23.0
  Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
  Maģistra darbs2030.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Loģistikas un transporta procesu modelēšana46.0
  Risku pārvaldība piegādes ķēdēs46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Latviešu valoda23.0
  Lēmumu pieņemšanas metodoloģija23.0
  Pedagoģija un psiholoģija23.0
  Prakse kravu un pasažieru terminālu vadībai 1015.0
  Prakse pārvadājumu organizēšanai1015.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets 4 6.0

  Absolventu atsauksmes

  Inese Stendzeniece
  Profesionālā pilnveide un iespējas
  "Studiju programma nepārprotami sniedza man profesionālai attīstībai nepieciešamās zināšanas, kā arī deva man iespēju iedziļināties jautājumos, kas agrāk bija ārpus manas kompetences. Interesanti studiju virzieni un elastīgs mācību grafiks, ļāva viegli integrēt studijas manā dzīvē."
  Inese Stendzeniece, 
  2020. gada absolvente
  Uljan Evteev
  Būt soli priekšā
  "Šī maģistrantūras programma izceļas ar to, ka sniedz plašas praktiskās zināšanas un iet līdzi laikam. Pēc absolvēšanas, droši varu apgalvot, ka esmu gatavs mūsdienu darba videi vai pat soli priekšā."
  Uljan Evteev, 
  Vadošais analītiķis mārketinga nodaļā PJSC “RPC United Wagon Company”, Krievija
  Jiju Jayapal
  Prasmju pilnveidošana, kas sagatavo starptautiskai karjerai
  "Uzlabota un uz tehnoloģijām balstīta mācību programma, kā arī dažādi interaktīvi apmācību moduļi atbilstoši aktuālajām nozares tendencēm, karjeras veidošanas iespējas, prasmju veidošanas semināri un proforientācijas meistarklases no dažādām starptautiskām universitātēm, elastīgs studiju grafiks un milzīgs atbalsts no fakultātes mācībspēkiem un programmas direktora, kas man palīdzēja sasniegt ne tikai studiju laikā izvirzītos mērķus, bet arī karjeras ceļā"
  Jiju Jayapal, 
  Senior Business Analyst – SAP Retail S4HC

  contact us