Transport-and-Logistcs,-MSc

Transports un loģistika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā

Programmas apjoms: 82 KP | 123 ECTS / 62 KP | 93 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi / 1.5 gads* (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros.
  • Nepilna laika – 2.5 gadi / 2 gadi* (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika:reizi trīs nedēļās – piektdienās no pl. 16:00 līdz pl.21:30, sestdienās no pl. 8:45 līdz pl.17:00, svētdienās no pl.10:30 līdz pl.15:30
  • Tālmācība – 2.5 gadi / 2 gadi* (angļu) – uzņemšana it atvērta visa gada garumā

* Ar profesionālo bakalaura grādu un apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā

Uzņemšanas prasības: sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība loģistikā, transportā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai elektronikā.

Uzņemšanas noteikumi

* 2024./2025.ak.gada rudens semestrī  tiks mainīts studiju programmā piešķiramais grāds. Atbilstoši studiju programmas saturiskajām izmaiņām un studiju rezultātiem, pēc  studiju programmas apguves tiks piešķirts inženierzinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā.

“Transporta un loģistikas maģistra programma attīsta jūsu kritisko domāšanu un analītiskās prasmes, un sagatavo jūs karjerai loģistikas un transporta nozarē. Šai nozarē ES strādā vairāk nekā 6 miljoni cilvēku.”

Irina Yatskiv
Profesore, 
Dr. sc. ing.
Irina Jackiva
Programmas direktors
Personība, kura…

vēlas sasniegt nākamo līmeni savā karjerā un pretendēt uz augstāku atbildīgāku amatu, gūstot profesionālu un stratēģisku skatījumu par ikdienas problēmām transporta un loģistikas jomā,

vēlas attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, kas nepieciešamas efektīvai un prasmīgai transporta un loģistikas uzņēmumu stratēģiskai un operatīvai vadībai

Vēlas kļūt par…

transporta sistēmu analītiķi valsts institūcijās vai privātos uzņēmumos,

loģistikas vadītāju ražošanas uzņēmumos, atbildot par visu loģistikas ķēdi,

loģistikas nodaļas vadītāju, jebkuros ar tehnoloģiju saistītos uzņēmumos,

pētnieku, kurš izstrādā modernas transporta un loģistikas sistēmas

Vēlas nākotnē…

analizēt transporta jomas problēmas, izstrādāt un analizēt risinājumus šādu problēmu novēršanai,

novērtēt transporta jomas projektus, plānus un politiku, ņemot vērā ieinteresēto pušu līdzdalības nepieciešamību, izprotot politisko, sociālo, vides un ekonomisko faktoru ietekmi,

būt projekta dalībniekam, kura mērķis ir ilgtermiņā attīstīt ilgtspējīgas transporta un loģistikas sistēmas

Par programmu

Programma “Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā” gatavo studentus darbam vadošos amatos: visu veidu loģistikas uzņēmumos un izplatītājos;  transporta uzņēmumos un uzņēmumos, kas sniedz loģistikas pakalpojumus,  sabiedriskās organizācijās, kas iesaistītas transporta un loģistikas plānošanā un regulējumu izstrādē reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, analītiķa un projektu vadītāja darbam utt.

Programma, kas balstīta uz Eiropas līmeņa ekspertu zināšanām un pētījumiem, nodrošina intelektuālu un stimulējošu mācību vidi, kas sniedz gan teorētiskas zināšanas, gan praktisku pieredzi mūsdienu transporta un loģistikas pasaulē. Programmas mācībspēki ir līderi Eiropas un Latvijas projektos transporta un loģistikas jomā. Programmas studentiem ir dažāda iepriekšējā izglītība, tautība un darba pieredze, kas bagātina mācību vidi, sagatavo darbam starptautiskās komandās un lielos projektos.

infografika

 

Studiju procesā Jūs analizēsiet reālas un teorētiskas problēmas, attīstot prasmi izstrādāt risinājumus organizācijām, kas strādājot  pašreizējos nenoteiktības apstākļos,  saskaras ar sarežģītām un strauji mainīgām situācijām, gan saistībā ar izmaiņām starptautiskajā tirgū, gan arī ar tehnoloģiju attīstību.  Jūs iegūsiet stratēģisku redzējumu par starptautiskajā loģistikas un transporta arēnā notiekošo plūsmu, piegādes ķēžu, procesu un sistēmu savstarpējo mijiedarbību, kā galveno jautājumu atzīstot  ilgtermiņa ilgtspēju perspektīvā. Izmantojot savu pieredzi  transporta un loģistikas jomā,  jums pavērsies  plašas karjeras izvēles iespējas.

Mūsu absolventi strādā par: transporta sistēmu analītiķiem,  kurus valsts pārvaldes institūcijas  pieaicina  kā konsultantus; ražošanas uzņēmumu loģistikas vadītājiem, kuri pilnībā kontrolē visu loģistikas ķēdi; tehnoloģiju uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kas nodarbojas ar  satiksmes un transporta sistēmu  izstrādi. Strādājot šajos amatos, studiju laikā grūtās zināšanas un prasmes tiks augstu novērtētas. Jūs būsiet sagatvoti pētniecības projektiem un karjeras izaugsmei.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums1.5/2 gadi2/2.5 gadi2.5 gadi
Studiju maksa EUR/gadā4500 EUR4500 EUR2000 EUR
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2700 EUR2000 EUR
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Master Plus programma ar mentora atbalstu papildus maksā 500 EUR/gadā.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Datu analīzes metodes un biznesa prognozēšana4.006.0
Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā4.006.0
Loģistikas sistēmas un ķēdes4.006.0
Transporta ekonomika4.006.0
Transporta sistēmu ģeogrāfija2.003.0
ES un LR transporta politika2.003.0
Zinātniskais seminārs I2.003.0
Zinātnisko pētījumu metodoloģija2.003.0
Maģistra darbs20.0030.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Loģistikas un transporta procesu modelēšana4.006.0
Risku pārvaldība piegādes ķēdēs4.006.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Latviešu valoda2.003.0
Lēmumu pieņemšanas metodoloģija2.003.0
Pedagoģija un psiholoģija2.003.0
Prakse kravu un pasažieru terminālu vadībai 10.0015.0
Prakse pārvadājumu organizēšanai10.0015.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets 4 6.0

Absolventu atsauksmes

Inese_Stendzeniece
Profesionālā pilnveide un iespējas
"Studiju programma nepārprotami sniedza man profesionālai attīstībai nepieciešamās zināšanas, kā arī deva man iespēju iedziļināties jautājumos, kas agrāk bija ārpus manas kompetences. Interesanti studiju virzieni un elastīgs mācību grafiks, ļāva viegli integrēt studijas manā dzīvē."
Inese Stendzeniece, 
2020. gada absolvente
Uljan-Evteev
Būt soli priekšā
"Šī maģistrantūras programma izceļas ar to, ka sniedz plašas praktiskās zināšanas un iet līdzi laikam. Pēc absolvēšanas, droši varu apgalvot, ka esmu gatavs mūsdienu darba videi vai pat soli priekšā."
Uljan Evteev, 
Vadošais analītiķis mārketinga nodaļā PJSC “RPC United Wagon Company”, Krievija
jiju-foto
Prasmju pilnveidošana, kas sagatavo starptautiskai karjerai
"Uzlabota un uz tehnoloģijām balstīta mācību programma, kā arī dažādi interaktīvi apmācību moduļi atbilstoši aktuālajām nozares tendencēm, karjeras veidošanas iespējas, prasmju veidošanas semināri un proforientācijas meistarklases no dažādām starptautiskām universitātēm, elastīgs studiju grafiks un milzīgs atbalsts no fakultātes mācībspēkiem un programmas direktora, kas man palīdzēja sasniegt ne tikai studiju laikā izvirzītos mērķus, bet arī karjeras ceļā"
Jiju Jayapal, 
Senior Business Analyst – SAP Retail S4HC

contact us

raksti mums