Digitāļā ekonomika un uzņēmējdarbība

Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Programmas apjoms: 120 KP | 180 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

 • Pilna laika – 3 gadi (latviešu, angļu valodā)
 • Nepilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu valodā) Nodarbības tiek organizētas sestdienās

Uzņemšanas prasības: 

 • Maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā un uzņēmējdarbībā vai tam pielīdzināma izglītība;
 • Maģistra grāds citās sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā;
 • Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā

Uzņemšanas noteikumi

“Lai attīstītu digitalizāciju, esam iecerējuši sagatavot jaunu līderu paaudzi, kas spēj pārveidot biznesu digitālā formā, ātri pārnest un pielāgot ārvalstu tehnoloģiju risinājumus un veidot iedzīvotāju pieprasījumu pēc digitālajām tehnoloģijām.”

Inna Stecenko
Profesore, 
Dr. oec.
Inna Stecenko
Programmas direktors

Par programmu

TSI piedāvā doktora studijas, kas ne tikai paplašinās zināšanas ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, bet ļaus identificēt un prognozēt likumsakarības tehnoloģiju sfērā un sociāli ekonomiskās vides attīstības modeļus, paātrināt digitālo produktu un pakalpojumu pārnesi un pielāgošanu tirgū un tml. Studijas pavērs doktorantam  jaunas iespējas pētniecības jomā un ļaus pilnveidot pedagoģiskās prasmes multinacionālā zinātniskā vidē, nodrošinot iespēju kļūt par līderi digitālās transformācijas laikmetā.

Galvenās iespējas:

 • Plašs doktorantu zinātnisko pētījumu tēmu spektrs
 • Zinātniskie -vadītāji un mācībspēki – eksperti ar pieredzi starptautiskos projektos
 • Iespēja piedāvāt savu pētījumu tēmu atbilstoši doktoranta pašreizējās karjeras uzdevumiem un izaicinājumiem – industriālās doktorantūras pieeja
 • Pētniecības atbalsta vide – mūsdienīgas laboratorijas, pētniecības konsultanti, e-bibliotēka

Programmas “Digitālā Ekonomika un uzņēmējdarbība” struktūra

Obligātie priekšmeti

 • Pētījuma metodoloģija
 • Digitālā uzņēmējdarbība un sabiedrība
 • Stratēģiskā vadībzinība digitālajā biznesā
 • Digitālie finanšu pakalpojumi
 • Ekonometrija
 • Lielo datu analīze vadītājiem”

Specializācijas priekšmeti

 • Mūsdienu ekonomiskās problēmas (doktorseminārs)
 • Uzņēmējdarbības vadīšanas problēmas (doktorseminārs)

Izvēles studiju kursi

 • Pedagoģija
 • Projektu vadība
 • Latviešu valoda

Promocijas darba izstrāde

 • Promocijas pētījuma izstrāde
 • Referāti nozares starptautiskās zinātniskās konferencēs
 • Publikācijas nozares recenzētos zinātniskos izdevumos

Uzņemšana doktorantūrā

 • Pretendentiem jābūt maģistra grādam vai augstākajai izglītībai, kas pielīdzināta maģistra grādam
 • Pretendentam jānokārto iestājeksāmens un angļu valodas eksāmens
 • Jābūt vismaz vienam zinātniskam rakstam vai tēzēm par dalību starptautiskā konferencē
 • Uzņemšana doktorantūrā notiek visu gadu
 • Ārvalstu doktorantūras pretendentiem diplomu kopijas vai diploma pielikuma kopijas nepieciešamas angļu valodā

Kontaktinformācija:
Studiju programmas direktorе: Dr. oec., profesore Inna Stecenko
E-pasts: Stecenko.I@tsi.lv

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR2700 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

contact us

raksti mums