TSI piedalās projektā – Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Projekta īstenotājsValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām,izglītības iestādēm,Nodarbinātības valsts aģentūru.  
Projekta mērķisPilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.  
Projekta īstenošanas laiks  2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avots  Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidiprofesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve  
Izglītības iestādes aktivitātes projektā  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanaaugstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa īstenošananeformālās izglītības programmu īstenošana  
Projekta mērķa  grupaStrādājošie un pašnodarbinātie: vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.   Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem: vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.  
Mācību izmaksasmācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 – 10% ir strādājošā līdzmaksājumsnodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
Pieejamais atbalsts  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībāskarjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālēasistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditātiatbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statussatbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)  
Kontaktinformācija izglītības iestādē  Projekta koordinators: Ērika Čepule, Cepule.E@tsi.lv, (+371) 67100659
Sīkāka informācijawww.macibaspieaugusajiem.lv  
Projekta īstenošanas pamatsEiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”  

contact us

raksti mums