laser

Digitalizācija – ceļš uz augstākās izglītības konkurētspējas paaugstināšanu

Nav noslēpums, ka pandēmija un tās laikā notikušās attālinātās mācības un studijas visos līmeņos strauji sekmēja izpratni par digitalizācijas nozīmi un sniegtajām iespējām. Izglītības iestādes, kuras jau pirms pandēmijas bija meklējušas risinājumus, kā pilnveidot digitālo rīku un platformu izmantošanu, bija soli priekšā, taču šobrīd situācija atkal ir mainījusies. Gan studiju programmu digitalizācija, gan plašās iespējas tiešsaistē apgūt atsevišķus kursus augstskolās un universitātēs teju visā pasaulē ir sekmējušas izglītības satura pilnveidi un mainījušas studējošo vēlmes un prasības. Studējošajiem līdztekus izglītības kvalitātei vienlīdz svarīga ir arī tās pieejamība un pēc iespējas individualizētāks studiju process – gan formas, gan satura ziņā. Tieši augstākās izglītības digitalizācija ir ceļš uz individualizētu studiju procesu, kas pozitīvi ietekmē arī studējošo motivāciju un interesi, un sekmē kopējo konkurētspēju globālajā izglītības tirgū. 

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) bija viena no tām izglītības iestādēm, kas digitalizācijas jautājumiem pievērsās jau pirms pandēmijas un vairāk nekā desmit gadus attīstīja attālinātās studijas un tām nepieciešamo platformu. Tieši EKA bija arī vadošais partneris Latvijas vadošo augstskolu sadarbības projektā “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade”, kura ietvaros tika īstenota 9 digitālo risinājumu un platformu izstrāde un pilnveide augstskolu digitālās kapacitātes stiprināšanai un digitalizēto studiju kursu nodrošināšanai. Tāpat nedaudz vairāk kā gada laikā septiņās radošajām industrijām prioritārās tēmās tika izstrādi jauni studiju kursi – moduļi automatizācijas rīku apgūšanai, ko jau šobrīd apgūst radošo industriju un mākslas studiju programmu studenti Latvijas augstskolās.

Digitalizācija ir atslēga, lai veicinātu mūsdienīgu un inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu studiju procesu, bez kura šobrīd nav iedomājama konkurētspējīga augstākās izglītības iestāde. Arī radošās industrijas strauji attīstās un, lai jaunie profesionāļi, nonākot darba tirgū, spētu jēgpilni pielietot dažādas tehnoloģijas, iespējai apgūt šādus risinājumus jābūt jau studiju procesa laikā, 

– uzsver Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore Oksana Letjušenkova.

Arī Transporta un sakaru institūts (TSI) ir starp augstskolām, kas pievēršas digitālo un tehnoloģisko risinājumu izstrādei un jau vairāk nekā desmit gadus piedāvā studentiem arī tālmācības studiju formu. Augstskolas pārstāvji atzīst, ka pandēmijas laikā tikai nostiprinājās daudzu augstskolu kompetence un prasmes tālmācības un jauktās apmācības (blended learning) organizēšanā. Pasniedzēji izmantoja daudzus inovatīvus risinājumus, lai aizvadītu attālinātas nodarbības un konsultācijas, tāpēc arī TSI labprāt pievienojās projektam, izstrādājot kursu “Darbplūsmu procesu modelēšana” (“Workflow Simulation Modelling”) angļu un latviešu valodā, lai studenti varētu attīstīt savas darbplūsmas analīzes prasmes. Kurss ir izstrādāts, izmantojot studiju digitalizācijas paraugprakses un tajā ir integrēti gamifikācijas elementi, kas ietver žetonu komplektu, ko studenti varētu iegūt kursu laikā, pabeidzot dažādus uzdevumus; visus klasificētos uzdevumus novērtē, izmantojot rubrikas pieeju, kurā aprakstīti konkrēti vērtēšanas kritēriji un iespējamais pakāpju līmenis. Šāda inovatīva pieeja vērtēšanas procesu padara skaidru un caurskatāmu gan mācībspēkiem, gan studentiem.

Projekts sniedza vērtīgus ieguvumus katram no partneriem. EKA augstskolā tika izveidota Moodle platforma izstrādāto  studiju kursu izstrādei un aprobēšanai, radīts multimediju risinājums “Big Blue Button” videomateriālu sagatavošanai un tiešsaistes sapulču organizēšanai u.c. Augstskola platformā izveidoja divus studiju kursus – “Dizaina automatizācijas rīki un digitālās tehnoloģijas”, kas palīdz apgūt 3D dizainu, izmantojot digitālos risinājumus, un “Mārketinga un sabiedrisko attiecību automatizācijas rīki”, kas palīdz apgūt mārketinga un komunikācijas procesā nepieciešamās digitālās prasmes. Tāpat tika izveidotas trīs digitālās laboratorijas: dizaina automatizācijas laboratorija – dizaina izveidē nepieciešamo digitālo prasmju attīstībai un digitālā mārketinga projektu veidošanai; nākotnes laboratorija – virtuālās vides veidošanai un imersīvo tehnoloģiju apgūšanai un to izmantošanai datorspēļu dizainā; kā arī mārketinga laboratorija – audio un video satura radīšanai, digitālo tehnoloģiju izmantošanai mārketingā.

Arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes piemērs apliecina digitalizācijas nozīmi un ietekmi uz studiju procesu. Jau minētā projekta ietvaros izstrādātais studiju kurss “Virtuālā vide un imersīvās tehnoloģijas (AR/VR) radošajām industrijām” sniedz iespēju maģistrantūras studentiem apgūt prasmes un iemaņas, lai ar imersīvo tehnoloģiju iesaisti veidotu stāstus, apgūtu teātra mākslu, filmu veidošanu un interjera dizaina izstrādi. Kurss ir paredzēts, lai sagatavotu studentus darbam jaunajās multimediju un mākslas industrijās. Savukārt, kurss “Digitālās platformas mākslas un dizaina jomā” studentiem sniedz izpratni un iemaņas darbā ar digitālajām platformām, kas piemērotas visiem projekta izstrādes soļiem – no produkta idejas līdz testēšanai ar reāliem lietotājiem. Apgūstot kursa saturu studenti spēs patstāvīgi un pamatoti izvēlēties sava risinājuma realizēšanai atbilstošākos digitālās mākslas un dizaina rīkus.

Atrodoties strauji mainīgajā vidē, augstskolām ir jāpiedāvā konkurētspējīgas un aktuālas studiju programmās, lai topošos jaunos speciālistus sagatavotu nākamajiem izglītības līmeņiem un darba tirgum. Latvijas Universitātē atzīst, ka projekts ir ļāvis papildināt VR, 3D prototipēšanas un digitālās mākslas tehnoloģiju laboratorijas ar jaunāko aprīkojumu, lai studenti, apgūstot dažādas iemaņas, prastu pielietot arī jaunākās tehnoloģijas. Tāpat projekta laikā pilnveidota docētāju profesionālā kompetence imersīvo tehnoloģiju jomā. Tas tika panākts, piedaloties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kur docētāji iepazinās ar jaunākajām tendencēm izglītībā un mākslā, kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienā, kurā iegūtās zināšanas un prasmes varēja pārbaudīt praktiski.

Līdzīgās domās ir arī Liepājas Universitātē, kur projekta rezultāti tika integrēti bakalaura un maģistra studiju programmās “Jauno mediju māksla un dizains” un “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”. Projekta ietvaros iegādātā tehnika ļaus attīstīt starpdisciplinārus pētījumus darbā ar 3D modelēšanu un animāciju, virtuālās un papildinātās realitātes objektiem un vidēm, bet projekta laikā radītais kursu saturs izmantots, lai aktualizētu studiju moduļus, kuros iekļaujas ātrās prototipēšanas tēmas, mākslīgā intelekta instrumentu izmantošana, 3D tehnoloģijas, darbs ar grafisko un produktu dizainu.

Taču studiju procesam mūsdienās jābūt ne tikai digitalizētam, caurskatāmam un individualizētam, tam jābūt arī ciešā sasaistē ar nozari un darba tirgus mainīgajām prasībām, tāpēc ir svarīga ne tikai izglītības iestāžu, bet arī nozares uzņēmumu un organizāciju iesaiste. Viens no industrijas partneriem AutoRade projektā bija Valmieras Attīstības aģentūra, nodrošinot jomas ekspertu iesaisti jaunu mācību kursu izstrādē un konsultācijas par tehnoloģiju pielietošanu. Studentiem tika sniegta praktiska iespēja darbnīcā DARE izgatavot kursu ietvaros izstrādātos prototipus. Aģentūras pārstāvji norāda, ka šāda darbība veicina studentu teorētisko zināšanu apgūšanu praktiski, prototipējot un veidojot studiju darbus ar plašāku pieejamās programmatūras un iekārtu klāstu, nekā tas pieejams vienas augstskolas ietvaros. Ciešāka sadarbība nākotnē, attīstot digitālās prasmes un kompetences, ir būtiska, lai studenti būtu pēc iespējas labāk sagatavoti darba tirgum.

Vēl viens industrijas partneris bija arī Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, kas sniedza atbalstu vairāku mācību kursu izstrādē un konsultācijas par prototipu izstrādi un dažādu tehnoloģiju pielietošanu, kā arī izstrādāja digitālu risinājumu, kas ļauj izmantot prototipēšanas un koprades iekārtas Ventspilī un Valmierā attālināti. Projekta ietvaros tika izstrādāts modulis – platformas sadaļa ar nosaukumu “Prototyping”, kurā topošie mākslinieki, dizaineri, prototipu izstrādātāji, prototipu ideju autori var publicēt prototipēšanas darbu pieprasījumus aicinot tiem pieteikties izstrādātājus, kuri var piedāvāt prototipa izstrādi vai atbalstu tā izstrādē, kā arī piedāvāt paši savus pakalpojumus prototipu izstrādes procesā atbilstoši savai darbības sfērai – dizains, izstrāde, tehniskie risinājumi un zināšanas vai kas cits.

Digitālās transformācijas procesā, tostarp augstākajā izglītībā, būtiska loma ir arī tādām organizācijām kā Latvijas Digitālais akselerators. Augstskolu projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” ietvaros tieši Latvijas Digitālais akselerators izstrādāja augstskolām piemērotu digitālo prasmju analītikas rīku, kas sastāv no digitālo prasmju testa un digitālā democentra, ar kuriem var iepazīties mājaslapā. Digitālo prasmju tests palīdz novērtēt ikviena cilvēka pieredzi un zināšanas par digitāliem rīkiem, kas mūsdienās tiek plaši izmantoti radošajās industrijās, savukārt, digitālais democentrs sniedz iespēju iepazīties ar pasaulē populāriem digitāliem rīkiem, kas var būt noderīgi akadēmiskā un vispārējā augstskolas personāla darbā, kā arī dažādās radošo industriju profesijās.

Projekti, kuros kopīgi sadarbojas augstākās izglītības iestādes, nozares eksperti, kā arī digitālo inovāciju virzītāji, sniedz būtisku ieguldījumu augstākās izglītības digitalizācijā un ļauj izglītībai iet kopsolī ar laiku, sekmējot kopējo konkurētspēju, kas digitālajā laikmetā kļūst aizvien starptautiskāka. Digitalizācija ir arī viens no priekšnoteikumiem, lai studiju process pēc iespējas vairāk pielāgotos katra studējošā individuālajai situācijai, nodrošinot personilizētu pieeju.

Projekts “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” (Nr. 8.2.3.0/22/A/004) ilga 14 mēnešus (no 31.10.2022. līdz 31.12.2023.) un tajā piedalījās Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Digitālo akselerators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un Valmieras Attīstības aģentūra.

https://www.delfi.lv/5500274/commercials/56267152/digitalizacija-cels-uz-augstakas-izglitibas-konkuretspejas-paaugstinasanu

contact us

raksti mums