Management,-BSc

Uzņēmējdarbība un vadība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Programmas apjoms: 120 CP | 180 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 3 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Tālmācība – 4 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Programma “Uzņemējdarbība un vadība”” ir kā platforma veiksmīgas vadītāja karjeras izaugsmei vai uzņemējdarbības uzsākšanai. Programmas īpašā iezīme ir klasiska augstākā izglītība apvienojumā ar inovatīvu pieeju speciālistu sagatavošanā. Pēdējā studiju gadā studentiem ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām specialitātēm.”

Renate Indrika foto
Vieslektors, 
Mg. oec.
Renāte Indrika
Programmas direktors
Personība, kura…

Spēj izveidot savu vadības „komandu” un veidot pozitīvas attiecības starp tās dalībniekiem, spēj pieņemt viedokļu daudzveidību, rūpēties par „komandu” un motivēt tās locekļus kopēju mērķu sasniegšanai

Spēj sagatavot biznesa plānu jauna uzņēmuma dibināšanai vai uzņēmējdarbības aktivitātes paplašināšanai

Spēj novērtēt uzņēmuma, kurš darbojas digitālā vidē,  darbības rezultātus,  ņemot vērā attiecīgos zinātniskos, sociālos un ētiskos aspektus

Vēlas kļūt par…

profesionāli un pārmaiņu iniciātoru izvēlētajā ekonomikas segmentā. Programmas “Uzņēmējdarbība un vadība” absolventi ir: savas uzņēmējdarbības jomas vadītāji, mikro-un mazo uzņēmumu īpašnieki – uzņēmēji, inovāciju projektu vadītāji, personāla vadības speciālisti, kuri pielieto praksē biznesa digitālās vadības un ekonomikas analīzes instrumentus.

Vēlas nākotnē…

Pēc bakalaura grāda iegūšanas studenti var turpināt studijas  maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadība”, vai strādāt par augstākā vai vidējā līmeņa vadītājiem dažādās uzņēmējdarbības un vadības jomās.

Par programmu

Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” ar specializācijām “Biznesa digitālā pārvaldība” un “Vadības ekonomika” ir unikāla Latvijas izglītības tirgū un moderna salīdzinājumā ar Rietumu izglītības tirgu, kur šādas bakalaura programmas tiek sekmīgi īstenotas.

Specializācijas “Biznesa digitālā pārvaldība” studiju kursi palīdz studējošajiem apgūt tādus jēdzienus kā “digitālā transformācija” un apgūt biznesa vadības instrumentus digitālā vidē. Programmas multidisciplinārais raksturs ir vērsts uz studentam nepieciešamo vadības prasmju un kompetenču veiksmīgu attīstīšanu, kas ļauj veiksmīgi īstenot digitālās transformācijas sava biznesa attīstībai.

Specializācijas “Vadības ekonomika” kursu apguve ļauj topošajam speciālistam apgūt mūsdienīga uzņēmuma vadības ekonomiskās metodes, neatkarīgi no uzņēmuma darbības veida, lieluma un juridiskās formas globalizācijas apstākļos. Mūsdienīgas organizācijas ekonomiskās vadības metožu apguve ir vērsta uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi4 gadi
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR3500 EUR1800 EUR
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2500 EUR2200 EUR1800 EUR
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Apdrošināšana2.003.0
Biznesa vadības pamati4.006.0
Grāmatvedība4.006.0
Makroekonomika4.006.0
Matemātika biznesam4.006.0
Mikroekonomika4.006.0
Tirgzinības4.006.0
Uzņēmējdarbības pamati4.006.0
Vadības grāmatvedība4.006.0
Angļu valoda karjeras vadībā2.003.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2.003.0
Ievads studijās ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē2.003.0
Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem2.003.0
Projektu vadīšana2.003.0
Vadības un organizācijas teorija2.003.0
Studiju projekts I2.003.0
Bakalaura darbs10.0015.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Biznesa digitalā vide4.006.0
Biznesa psiholoģija4.006.0
Ekonometrija4.006.0
Ievads pārmaiņu vadībā4.006.0
Operāciju vadība4.006.0
Organizācijas rīcība un līderība4.006.0
Personāla vadība4.006.0
Risku vadība4.006.0
Statistika biznesam un finansēm4.006.0
Angļu valoda akadēmiskiem mērķiem I2.003.0
Digitālais mārketings2.003.0
Ilgtspējīga ekonomika2.003.0
Informācijas tehnoloģijas 12.003.0
Informācijas tehnoloģijas 22.003.0
Latviešu valoda2.003.0
Lietišķā komunikācija biznesā I2.003.0
Lietišķā komunikācija biznesā II2.003.0
Loģistikas pamati2.003.0
Standartizācija un kvalitātes kontrole2.003.0
Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana2.003.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets6.009.0

Absolventu atsauksmes

Alina_Liplanska
Optimālākiem risinājumiem jebkurām problēmām...
"Pateicoties prasmēm un pašpārliecībai, ko esmu ieguvusi TSI, mazāk nekā gada laikā man izdevās parādīt sevi un izaugt no biroja administratores amata līdz biznesa projekta koordinatorei. TSI ir vieta, kur cilvēkiem tiek iemācīts domāt patstāvīgi un nākt klajā ar optimālākiem risinājumiem jebkurām problēmām. Es esmu pateicīga TSI un visiem tās darbiniekiem par kopīgi pavadīto laiku."
Alina Liplanska, 
Veronika_Lukoperova
Fundamentālas zināšanas…
"“Vadības zinātnes programma man palīdzēja attīstīt iemaņas analītiskajā domāšanā, prasmes rast racionālus risinājumus. Studiju laikā tika iegūtas fundamentālas zināšanas par statistiku, ekonomiku, vadību un informācijas tehnoloģijām. Iegūtais vadības bakalaura grāds pavēra plašu redzesloku un durvis pasaulslavenām universitātēm, un es tiku uzņemta Milānas universitātes Ekonomikas maģistra programmā. Šobrīd es studēju Beļģijā Luvainas universitātē, dubultā diploma studiju programmas ietvaros.”"
Veronika Lukoperova, 

contact us

raksti mums