Uzņēmējdarbība un vadība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Programmas apjoms: 120 CP | 180 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 3 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Tālmācība – 4 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Programma “Uzņemējdarbība un vadība”” ir kā platforma veiksmīgas vadītāja karjeras izaugsmei vai uzņemējdarbības uzsākšanai. Programmas īpašā iezīme ir klasiska augstākā izglītība apvienojumā ar inovatīvu pieeju speciālistu sagatavošanā. Pēdējā studiju gadā studentiem ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām specialitātēm.”

Veronika Silinevica photo
Docents, 
Ph. D.
Veronika Siliņeviča
Programmas direktors
Personība, kura…

Spēj izveidot savu vadības „komandu” un veidot pozitīvas attiecības starp tās dalībniekiem, spēj pieņemt viedokļu daudzveidību, rūpēties par „komandu” un motivēt tās locekļus kopēju mērķu sasniegšanai

Spēj sagatavot biznesa plānu jauna uzņēmuma dibināšanai vai uzņēmējdarbības aktivitātes paplašināšanai

Spēj novērtēt uzņēmuma, kurš darbojas digitālā vidē,  darbības rezultātus,  ņemot vērā attiecīgos zinātniskos, sociālos un ētiskos aspektus

Vēlas kļūt par…

profesionāli un pārmaiņu iniciātoru izvēlētajā ekonomikas segmentā. Programmas “Uzņēmējdarbība un vadība” absolventi ir: savas uzņēmējdarbības jomas vadītāji, mikro-un mazo uzņēmumu īpašnieki – uzņēmēji, inovāciju projektu vadītāji, personāla vadības speciālisti, kuri pielieto praksē biznesa digitālās vadības un ekonomikas analīzes instrumentus.

Vēlas nākotnē…

Pēc bakalaura grāda iegūšanas studenti var turpināt studijas  maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadība”, vai strādāt par augstākā vai vidējā līmeņa vadītājiem dažādās uzņēmējdarbības un vadības jomās.

Par programmu

Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” ar specializācijām “Biznesa digitālā pārvaldība” un “Vadības ekonomika” ir unikāla Latvijas izglītības tirgū un moderna salīdzinājumā ar Rietumu izglītības tirgu, kur šādas bakalaura programmas tiek sekmīgi īstenotas.

Specializācijas “Biznesa digitālā pārvaldība” studiju kursi palīdz studējošajiem apgūt tādus jēdzienus kā “digitālā transformācija” un apgūt biznesa vadības instrumentus digitālā vidē. Programmas multidisciplinārais raksturs ir vērsts uz studentam nepieciešamo vadības prasmju un kompetenču veiksmīgu attīstīšanu, kas ļauj veiksmīgi īstenot digitālās transformācijas sava biznesa attīstībai.

Specializācijas “Vadības ekonomika” kursu apguve ļauj topošajam speciālistam apgūt mūsdienīga uzņēmuma vadības ekonomiskās metodes, neatkarīgi no uzņēmuma darbības veida, lieluma un juridiskās formas globalizācijas apstākļos. Mūsdienīgas organizācijas ekonomiskās vadības metožu apguve ir vērsta uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi4 gadi
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR3500 EUR1800 EUR
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 EUR/gadā2500 EUR2200 EUR1800 EUR
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Citu valstu studenti papildus pārskaita depozītu 1000 eiro apmērā (izmanto pēdējā studiju gadā, sedz daļu no studiju maksa).

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Apdrošināšana23.0
Biznesa vadības pamati46.0
Grāmatvedība46.0
Makroekonomika46.0
Matemātika biznesam46.0
Mikroekonomika46.0
Tirgzinības46.0
Uzņēmējdarbības pamati46.0
Vadības grāmatvedība46.0
Angļu valoda karjeras vadībā23.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Ievads studijās ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē23.0
Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem23.0
Projektu vadīšana23.0
Vadības un organizācijas teorija23.0
Studiju projekts I23.0
Bakalaura darbs1015.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Biznesa digitalā vide46.0
Biznesa psiholoģija46.0
Ekonometrija46.0
Ievads pārmaiņu vadībā 46.0
Operāciju vadība46.0
Organizācijas rīcība un līderība46.0
Personāla vadība46.0
Risku vadība46.0
Statistika biznesam un finansēm46.0
Angļu valoda akadēmiskiem mērķiem I23.0
Digitālais mārketings23.0
Ilgtspējīga ekonomika23.0
Informācijas tehnoloģijas 123.0
Informācijas tehnoloģijas 223.0
Latviešu valoda23.0
Lietišķā komunikācija biznesā I23.0
Lietišķā komunikācija biznesā II23.0
Loģistikas pamati23.0
Standartizācija un kvalitātes kontrole23.0
Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana23.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets69.0

Absolventu atsauksmes

Alina_Liplanska
Optimālākiem risinājumiem jebkurām problēmām...
"Pateicoties prasmēm un pašpārliecībai, ko esmu ieguvusi TSI, mazāk nekā gada laikā man izdevās parādīt sevi un izaugt no biroja administratores amata līdz biznesa projekta koordinatorei. TSI ir vieta, kur cilvēkiem tiek iemācīts domāt patstāvīgi un nākt klajā ar optimālākiem risinājumiem jebkurām problēmām. Es esmu pateicīga TSI un visiem tās darbiniekiem par kopīgi pavadīto laiku."
Alina Liplanska, 
Veronika_Lukoperova
Fundamentālas zināšanas…
"“Vadības zinātnes programma man palīdzēja attīstīt iemaņas analītiskajā domāšanā, prasmes rast racionālus risinājumus. Studiju laikā tika iegūtas fundamentālas zināšanas par statistiku, ekonomiku, vadību un informācijas tehnoloģijām. Iegūtais vadības bakalaura grāds pavēra plašu redzesloku un durvis pasaulslavenām universitātēm, un es tiku uzņemta Milānas universitātes Ekonomikas maģistra programmā. Šobrīd es studēju Beļģijā Luvainas universitātē, dubultā diploma studiju programmas ietvaros.”"
Veronika Lukoperova, 

contact us

raksti mums