Telemātika un loģistika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: zinātnes doktors (Ph.D.) būvniecības un transporta inženierzinātnēs
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
120 CP | 180 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 3 gadi (latviešu un angļu valodā)
 • Nepilna laika - 4 gadi (latviešu un angļu valodā)
 • Uzņemšanas prasības: maģistra grāds vai augstākā profesionālā kvalifikācija
  "Telemātikas un loģistikas promocijas darba aizstāvēšanu pieņem speciāli izveidota Transporta un sakaru institūts Promocijas padome, kuru apstiprinājusi Latvijas Zinātnes padome"
  Igor Kabaskin
  Valsts emeritētais zinātnieks, profesors, 
  Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. ing.
  Igors Kabaškins
  Programmas direktors

  Par programmu

  TSI piedāvā doktora studijas, kas pārnesīs Jūsu zināšanas, profesionālās prasmes un iemaņas jaunā līmenī, salīdzinājumā ar jau iepriekš iegūtajām zināšanām un grādiem. Šīs studijas palielinās Jūsu patstāvīgā darba efektivitāti un uzlabos pētniecības prasmes inženierzinžtnēs, ļaujot jums īstenot sarežģītus un progresīvus projektus, pacelt savu karjeru uz nākamo soli, kā arī realizēt savas inovatīvās idejas.

   

  Galvenās iespējas:

  • Plašs tēmu spektrs doktorantūras zinātniskajiem pētījumiem dažādās jomās
  • Zinātniskie uzraugi un mācībspēki - eksperti ar pieredzi lielos starptautiskos projektos
  • Iespēja piedāvāt savu pētījumu tēmu atbilstoši pašreizējiem uzdevumiem un izaicinājumiem jūsu pašreizējā karjerā - “industriālajā PhD” pieeja
  • Pētniecības atbalsta vide - mūsdienīgas laboratorijas; Bibliotēkas; Pētniecības konsultanti

  Telemātikas un loģistikas programmas struktūra

  Pamatkursi (A bloks)

  • Matemātiskās metodes un modeļi loģistikas pētījumos
  • Sistēmu modelēšana
  • Daudzdimensionāla statistiskā analīze
  • Zinātniski pētnieciskā metodika
  • Sistēmu teorija
  • Transporta Sistēmu Loģistikas un Telemātikas Pamati

  Izvēles kursi (B bloks)

  • Mākslīgie neironu tīkli
  • Biznesa procesu modelēšana
  • Eksperimenta plānošana
  • Globālās navigācijas sistēmas
  • Augstskolas pedagoģija
  • Informācijas drošība
  • Inteliģentās sistēmas
  • Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi
  • Skaitliskās metodes
  • Optimizācijas teorija
  • Pētniecības seminārs
  • Programmatūras inženierijas
  • Risku teorija
  • Transporta ekonomika
  • Transporta informācijas sistēmas
  • Transporta loģistika

  Zinātniskās publikācijas un dalība konferencēs

  Pedagoģiskā un izglītības-metodiskā darbība

  Promocijas darbs

  Uzņemšana doktorantūrā

  Uzņemšana doktorantūrā notiek visu gadu. Pretendentiem jābūt maģistra grādam vai augstākajai izglītībai, kas pielīdzināta maģistra grādam. Pretendentam jānokārto iestājeksāmens un angļu valodas eksāmens.

  Starptautiskiem doktorantūras pretendientiem: diplomu kopijām vai diploma pielikuma kopijām jābūt angļu valodā.

  Prasības uzņemšanai doktorantūrā:

  • Pretendentam jābūt maģistra grādam vai augstākajai izglītībai, kas pielīdzināta maģistra grādam:
   • Maģistra grāds DATORZINĀTNĒS;
   • Inženierzinātņu maģistrs ELEKTRONIKĀ;
   • Sociālo zinātņu maģistrs VADĪBAS ZINĀTNĒ, EKONOMIKĀ;
   • Maģistra grāds citā saistītā jomā vai līdzvērtīgs akadēmiskajam grādam.
  • Labs angļu valodas līmenis (gan mutiski, gan rakstiski), lai varētu iesaistīties mācību procesā

  Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar: Oksanu Pozdņakovu (+371 67100572 Pozdnakova.O@tsi.lv)

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 3 gadi 4 gadi gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 4000 EUR * 3000 EUR *
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 5000 EUR 4000 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 5000 EUR 4000 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

  contact us