planet earth

Telemātika un loģistika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph. D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Programmas apjoms: 120 CP | 180 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

 • Pilna laika – 3 gadi (latviešu un angļu valodā)
 • Nepilna laika – 4 gadi (latviešu un angļu valodā)

Uzņemšanas prasības: maģistra grāds vai augstākā profesionālā kvalifikācija

Uzņemšanas noteikumi

Igor Kabaskin
Valsts emeritētais zinātnieks, profesors, 
Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. ing.
Igors Kabaškins
Programmas direktors

Par programmu

Doktora programmas mērķis ir sagatavo zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus telemātikas un loģistikas apakš nozarē, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam.

Doktora programmas apguves rezultātā iegūtās kompetences (studiju rezultāti):

 • Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus inženierzinātņu un starpdisciplinārās jomās, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu;
 • Spēj patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus inženierzinātņu un starpdisciplinārās jomās, tajā skaitā starptautiskus;
 • Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās inženierzinātņu teorijas un zinātniskās atziņas, pārvalda zinātnēm atbilstošas mūsdienīgas pētniecības metodes un metodoloģijas;
 • Spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt no tiem atbilstošus secinājumus;
 • Prot patstāvīgi plānot pētījumu, spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes;
 • Spēj analītiski un kritiski vērtēt pētāmo materiālu, integrēt teorētiskās zināšanas pētījuma procesā, atsegt problēmas, ģenerēt un attīstīt jaunas idejas;
 • Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju;
 • Spēj patstāvīgi rakstiski komunicēt, parādot izpratni esošām zināšanām un to lietošanu praksē, tostarp, sagatavojot un publicējot starptautiski citējamus zinātniskos rakstus un publikācijas.

Zinātnes doktora grādu piešķir par patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu  promocijas darbu ar būtisku teorētisko nozīmību un praktiskās izmantošanas perspektīvu, kas satur oriģinālus zinātniskā pētījuma rezultātus un sniedz jaunas atziņas telemātikas un loģistikas apakšnozarē.

Doktorantiem ir iespēja:

 • Izvēlēties kādu no promocijas pētījumu tēmām, tādējādi iesaistoties TSI pētniecības projektos un nodrošinot iespēju TSI pētnieku vadībā apgūt zinātniskā darba kompetences.
 • Ierosināt savu pētījumu tēmu, ņemot vērā savas pētnieciskās intereses un pašreizējās karjeras uzdevumus un izaicinājumus – industriālās doktorantūras pieeja.
 • Īstenot pētījumus pieredzējušu zinātnisko vadītāju un mācībspēku vadībā, kas ir eksperti ar pieredzi lielos starptautiskos projektos.
 • Izmantot mūsdienīgu pētniecības atbalsta vidi – mūsdienīgas laboratorijas, e-bibliotēka, pētniecības konsultanti.

Programmas “Telemātika un loģistika” struktūra

Obligātie priekšmeti

 • Promocijas darba zinātniskais un tiesiskais regulējums
 • Pētījuma metodoloģija
 • Sistēmu teorija
 • Sistēmas modelēšana
 • Multidimensiju  statistiskas analīze
 • Pētījumu un pedagoģisko aktivitāšu organizēšana

Specializācijas priekšmeti

 • Intelektuālā datu apstrāde
 • Operāciju izpēte
 • Biznesa inteliģence un datu vizualizācija
 • Mākslīgais intelekts
 • Lielie dati
 • Viedās transporta sistēmas
 • Jaunas tehnoloģijas telemātikā un loģistikā

Izvēles studiju kursi

 • Mašīnmācīšanās un prognozēšanas analītika
 • Matemātika datu analītiķiem
 • Mākslīgais intelekts: augstākais līmenis
 • Informācijas sistēmas un tehnoloģijas
 • Datorredze un attēlu apstrāde
 • Vieslekcijas u.c.

Promocijas darba izstrāde

 • Promocijas pētījuma izstrāde
 • Referāti nozares starptautiskās zinātniskās konferencēs
 • Publikācijas nozares recenzētos zinātniskos izdevumos

Uzņemšana doktorantūrā

 • Uzņemšana doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā atbilstoši TSI Uzņemšanas noteikumiem visu gadu
 • Pretendentiem jābūt maģistra grādam vai augstākajai izglītībai, kas pielīdzināta maģistra grādam
 • Pretendentiem jānokārto iestājpārbaudījums doktora studiju programmā.
 • Papildus jāiesniedz maģistra darba kopija un eseja par plānotā promocijas darba pētījuma tēmu
 • Studijām angļu valodā jāuzrāda starptautiski atzītas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums vismaz B2 līmenī, vai jākārto TSI iestājpārbaudījums angļu valodā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā
 • Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra (www.aic.lv)izziņa par to, kādam Latvijā pie-šķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar: Oksanu Pozdņakovu (+371 67100572 Pozdnakova.O@tsi.lv)

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā5000 EUR4000 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

contact us

raksti mums