Avioinženierija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās

Akreditācija: līdz 08.06.2028

Programmas apjoms: 160 CP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Aviācija ir romantika un liela atbildība, tāpēc būt aviatoram vienlaikus ir romantiski, atbildīgi, prestiži un iedvesmojoši.”

Monta Aleksandra Lacane
Asoc. prof., 
Dr. sc. ing.
Monta Aleksandra Lācāne
Programmas direktors
Personība, kura…

ir gatava apgūt inženierzinātņu pamatus un iegūt nepieciešamās zināšanas un pieredzi, lai strādātu par aviācijas speciālistu dažādās šīs nozares jomās: gaisa kuģu mehānisko sistēmu, dzinēju, elektronisko un sakaru sistēmu un iekārtu tehniskajā apkopē un remontā, kā arī saistībā ar projektēšanu un eksperimentāliem pētījumiem aviācijā

Vēlas kļūt par…

aviācijas mehānikas inženieri vai aviācijas avionikas inženieri, kas spēj kontrolēt gaisa kuģu sistēmu un konstrukcijas elementu darbību un organizēt to tehnisko apkopi, kā arī noteikt ar gaisa kuģu drošību saistītas problēmas

Vēlas nākotnē…
  • spēt nokārtot EASA Part-66 kvalifikācijas eksāmenus, kurš palielina darba izvēles iespējas pēc studiju pabeigšanas,
  • piedalīties aviācijas tehnoloģiju izstrādē un pilnveidošanā, kā arī to testēšanā,
  • turpināt studijas maģistra līmeņa programmās gan Latvijā, gan ārvalstīs, tai skaitā TSI piedāvātajā profesionālajā maģistra programmā “Aviācijas vadība”

Par programmu

Bakalaura programma Aviācijas transports ir viena no populārākajām studiju programmām pasaulē, jo gaisa transporta joma ir strauji augoša un pastāvīgi attīstās, tāpēc pieprasījums pēc profesionāliem lidojuma un tehniskiem darbiniekiem nepārtraukti pieaug. Institūts studiju programmu īsteno ciešā sadarbībā ar vadošajām Latvijas un starptautiskajām aviokompānijām. Nodarbības vada profesionāļi ar praktisku pieredzi aviācijas nozarē, kā arī vieslektori no dažādām valstīm. Iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai absolventi varētu sākt savu profesionālo darbību patstāvīgi. Studentiem ir iespēja turpināt izglītību profesionālajā maģistra studiju programmā Aviācijas vadība.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
ES iedzīvotāji EUR/gadā2600 EUR *  
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā2800 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3000 EUR  
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Citu valstu studenti papildus pārskaita depozītu 1000 eiro apmērā (izmanto pēdējā studiju gadā, sedz daļu no studiju maksa).

Bloks A – obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Akadēmiskās prasmes un kritiskā domāšana46.0
Augstākā matemātika812.0
Elektrotehnika69.0
Fizika69.0
Matemātika23.0
Materiālzinātne46.0
Tehniskā mehānika46.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
Aeronavigācijas serviss23.0
Cilvēciskais faktors un civilā, darba un apkartējās vides aizsardzība23.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Elektronikas pamati23.0
Globālās navigācijas sistēmas23.0
Informātika un informācijas tehnoloģijas23.0
Profesionālā angļu valoda aviācijas jomā69.0
Tehniskā rasēšana46.0

Bloks B – specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Aerodinamika un lidojuma dinamika46.0
Atbilstības uzraudzības sistēma46.0
Aviācijas dzinēju konstrukcija un vadības sistēmas69.0
Aviācijas likumdošana23.0
Cipartehnika un elektroniskās sistēmas 69.0
Digitālās tehnoloģijas aviācijā46.0
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati46.0
Gaisa kuģu avionikas sistēmas69.0
Gaisa kuģu konstrukcija812.0
Gaisa kuģu šķidruma-gāzes sistēmas46.0
Gaisa kuģu tehniskās apkopes nodrošinājums46.0
Gaisa kuģu tehniskās apkopes plānošana46.0
Inženiermodelēšana un simulēšana46.0
Mehānisko sistēmu modelēšana46.0
Siltuma dzinēju teorija46.0
Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizēšana23.0
Ievads specialitātē23.0
Latviešu valoda23.0
Lidojuma vadība 23.0
Propelleris un tā vadības sistēmas23.0
Svešvaloda23.0
Tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS)23.0

Bloks C – izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets23.0
Gaisa kuģu virszemes apkalpošana23.0

Studiju programmu atbalsta:

logo
GM Helicopters logo
airBaltic logo
Smartlynx-Airlines-logo
logo (1)

Absolventu atsauksmes

Roman Gorodnij foto
Knowledge and skills…
"I always dreamed to connect my life with aviation. The knowledge and skills I gained during my studies allowed me to get a profession that is in demand in all counties around the world"
Roman Gorodnij, 
leading engineer of Airline Support Baltic

contact us

raksti mums