Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveide

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): AS “Transporta un sakaru institūts”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003458903

Adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, 1019

Tālruņa numurs(-i): 67109380
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67100660

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Prorektors Juris Kanels, tel.: 67109380, e-pasts: kanels.j@tsi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: „Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveide”

3. Līguma veids: Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Lokomotīves iela 1, LV-1019

 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/11/2015

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 40000 EUR

6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 26/06/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: A/S „Transporta un sakaru institūtā”, Lomonosova ielā 1, Rīgā, LV-1019, Latvija, piedāvājumus iesniedzot personīgi – 801. kabinetā vai atsūtot pa pastu.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Valsts izglītības attīstības aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Projekta Nr. 2DP/2.1.1..3.3./15/IPIA/VIAA/006, „Transporta un sakaru institūta institucionālās kapacitātēs attīstība”

9. Cita informācija (ja nepieciešams): —

10. Pievienotie dokumenti iepirkuma “Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveide” nolikums

contact us

raksti mums