_OB73117

Chairwomen’s Welcome Message

TSI launches a new version of the Website!

We are pleased to announce the release of new version of the website of the Transport and Telecommunication Institute (TSI)!

This new version is designed especially for future and current students, partners, lecturers and researchers. We believe that you will find it interesting and will follow our news. And we, in turn, will warmly welcome you to our academic community, providing you with useful and accurate information. We believe that all this will strengthen our collaboration with our international partners and ensure that our university is open to the whole world!

In the new design currently is available an English version of the website. After a relatively short testing period, versions in all three languages ​​will be updated.

We sincerely hope that all our current and future students, partners and colleagues will enjoy the new version of the TSI website!

TSI laiž klajā jaunu versiju mājaslapai!

Ar prieku paziņojam, ka tiek atklāta jauna Transporta un sakaru institūta (TSI) mājaslapas versija!

Šī jaunā versija ir īpaši izveidota topošajiem un esošajiem studentiem, partneriem, pasniedzējiem un pētniekiem. Mēs ceram, ka jums tā liksies interesanta un sekosiet mūsu jaunumiem. Mēs, savukārt, sirsnīgi sveiksim jūs mūsu akadēmiskajā vidē, nodrošinot ar noderīgu un savlaicīgu informāciju. Ticam, ka šīs izmaiņas stiprinās mūsu sadarbību ar mūsu starptautiskajiem partneriem un nodrošinās mūsu augstskolas atvērtību visai pasaulei!

Jaunajā dizainā pašlaik ir pieejama versija angļu valodā, bet pēc neilga pārbaudes perioda mājaslapa būs pieejama visās trīs valodās.

Mēs patiesi ceram, ka visiem mūsu pašreizējiem un topošajiem studentiem, partneriem un kolēģiem patiks jaunā TSI mājaslapa!

TSI запускает новую версию своего сайта!

Рады сообщить о запуске новой версии веб-сайта Института транспорта и связи (TSI)!

Эта новая версия создана специально для будущих и настоящих студентов, партнеров, преподавателей и исследователей.  Мы верим, что Вы найдете ее интересной, и будете следить за нашими новостями. А мы, в свою очередь, будем тепло приветствовать Вас в нашем академическом сообществе, обеспечивая Вас полезной и своевременной информацией. Верим, что все это укрепит наше сотрудничество с нашими международными партнерами и обеспечит открытось нашего университета всему миру!

В данный момент в новом дизайне доступна версия на английском языке. После короткого периода тестирования будут обновлены версии на всех трех языках. Искренне надеемся, что всем нашим действующим и будущим студентам, партнерам и коллегам понравится новая версия веб-сайта TSI!

contact us

raksti mums