AMATA KONKURSS

AS “Transporta un sakaru institūts” (reģistrācijas Nr. 40003458903, adrese: Lomonosova iela 1, Rīga) izsludina atklātu konkursu uz  AS “Transporta un sakaru institūts” Transporta un vadībzinātņu fakultātes docenta amata vietu (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • doktora grāds;
 • valsts valodas zināšanas, teicamas angļu valodas zināšanas;
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas starptautiskajos izdevumos, tajā skaitā publikācijas izdevumos, kuras iekļautas citējamās datu bāzēs THOMSON REUTERS, SCOPUS, ERIH, ERIC, EBSCO;
 • darba pieredze augstskolā docētāja amatā ne mazāk kā 3 gadi.

Amata mēneša bruto samaksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 1270 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt mācību, lekciju, nodarbību un semināru metodiskos materiālus;
 • vadīt lekcijas, nodarbības, seminārus un eksāmenus angļu valodā (studiju kursi – Essentials of Business Management, Digital Business Enviroment-1, Foundations of Startup Development, Social Entrepreneurship), saskaņā ar docētāja individuālo plānu un nodarbību sarakstu;
 • piedalīties studiju programmu un to realizācijas kvalitātes vērtēšanā;
 • vadīt un recenzēt kursa darbus, bakalaura, maģistra un diplomdarbus;
 • piedalīties zinātniski pētnieciskajos darbos, institūta realizētajos projektos;

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus: augstākās izglītības diploms, zinātņu doktora diploms);
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EIROPASS” Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze (latviešu un angļu valodā);
 • akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • publikāciju un zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādot savu lomu un paveikto projektā;
 • citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 1. martam ieskaitot, personīgi AS “Transporta un sakaru institūts” Personāla attīstības daļā, 403. kabinetā, 4. stāvā, Lomonosova ielā 1, Rīgā, vai sūtot elektroniski: pvad@tsi.lv, ar norādi: AAK_ Docents, uzziņas pa tālr. 67109381, 67100520.

AS “Transporta un sakaru institūts”  informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Transporta un sakaru institūts” , adrese: Lomonosova iela 1, Rīga.

contact us