AMATA KONKURSS

AS “Transporta un sakaru institūts” (Reģ. Nr. 40003458903, adrese: Lauvas iela 2, Rīga) izsludina atklātu konkursu uz AS “Transporta un sakaru institūts” Transporta un vadībzinātņu fakultātes profesora amatu ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares mikroekonomikas, makroekonomikas un uzņēmējdarbības vadības apakšnozarēs (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • doktora grāds atbilstošajā nozarē;
 • teicamas angļu valodas zināšanas;
 • darba pieredze augstskolā asociētā profesora vai profesora amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • Atbilstība 25.02.2021. MK noteikumos Nr. 129 kritērijiem “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”.

Amata mēneša bruto samaksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2220 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • lasīt augsti kvalificētas lekcijas;
 • nodrošināt un vadīt studiju darbu;
 • vadīt pētniecības darbu doktora, maģistra un bakalaura grāda iegūšanai;
 • piedalīties atbilstošās zinātnes nozares pētniecības darbā, TSI realizētajos projektos;
 • piedalīties studiju programmu un to realizācijas kvalitātes vērtēšanā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus: augstākās izglītības diploms, zinātņu doktora diploms);
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EIROPASS” Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze (latviešu un angļu valodā);
 • akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • publikāciju un zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādot savu lomu un paveikto projektā;
 • citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 8. augustam ieskaitot, personīgi AS “Transporta un sakaru institūts” Personāla attīstības daļā, 403. kabinetā, 4. stāvā, Lauvas ielā 2, Rīgā, vai sūtot elektroniski: pvad@tsi.lv, ar norādi: AAK_Profesors, uzziņas pa tālr. 67109381.

AS “Transporta un sakaru institūts”  informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana), datu apstrādes pārzinis ir AS “Transporta un sakaru institūts”, adrese: Lauvas iela 2, Rīga. Konkursam noslēdzoties, personas dati tiks dzēsti / iznīcināti.

contact us