Docents (Ekonomika un uzņēmējdarbība)

Galvenās prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (doktora grāds) ekonomikas, vadībzinātnes nozarē;
 • Valsts valodas zināšanas, teicamas angļu valodas zināšanas;
 • Praktiskā darba pieredze augstskolā docētāja amatā ne mazāk kā 6 gadi;
 • Labas datorprasmes;
 • Zināšanas un izpratne par mūsdienu apmācības metodēm;
 • Sertifikāti par kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • Spēja noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Iepriekšējas publikācijas, uzstāšanās konferencēs utml. pēdējo 5 gadu laikā;
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt mācību metodiskos materiālus, lekcijas, nodarbības un semināru materiālus;
 • Vadīt lekcijas, nodarbības, seminārus un eksāmenus (studiju kursi – Starptautiskā biznesa komunikācija, Lietišķā komunikācija IT speciālistiem) angļu valodā, saskaņā ar slodzes individuālo plānu un nodarbību sarakstus;
 • Piedalīties studiju programmu un to realizācijas kvalitātes vērtēšanā;
 • Vadīt un recenzēt kursa darbus, bakalaura, maģistra un diplomdarbus;
 • Piedalīties zinātniski pētnieciskajos darbos, institūta realizētajos projektos;
 •  Rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt rakstus zinātniskos žurnālos.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • CV Eiropass (latviešu un angļu valodā);
 • Akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • Dokumentu kopijas (augstākās izglītības diploma, zinātņu doktora diploma);
 • Publikāciju saraksts (pēdējie 6 gadi);
 • Zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādīt savu lomu un paveikto projektā;
 • Citus pretendenta konkurētspēju apliecinošus dokumentus pēc izvēles (sertifikātus, licences utml).

Piedāvājam:

 • Visas sociālās garantijas;
 • Atalgojumu EUR 1124 par pilnu slodzi;
 • Dalību TSI organizētajos pasākumos, t.sk., konferencēs un semināros;
 • Dalību projektos;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas Transporta un sakaru institūta mājaslapā (beigu termiņš ir 2022.gada 08.jūnijs).

Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi pvad@tsi.lv

contact us