AMATA KONKURSS/LEKTORS (2310 03)

AS “Transporta un sakaru institūts” (Reģ. Nr. 40003458903, adrese: Lomonosova iela 1, Rīga) izsludina atklātu konkursu uz Transporta un vadībzinātņu fakultātes lektora amata vietu Ekonomika un uzņēmējdarbība nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • maģistra vai doktora grāds atbilstošajā zinātņu nozarē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, teicamas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas publikācijas starptautiskajos izdevumos pēdējo 3 gadu laikā, tajā skaitā publikācijas izdevumos, kuras iekļautas citējamās datu bāzēs THOMSON REUTERS, SCOPUS, ERIH, ERIC, EBSCO;
 • 3 gadu pieredze lekciju, studiju nodarbību vadīšanā augstākās izglītības iestādē

Amata mēneša bruto samaksa noteikta saskaņā ar Grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, no 2023. gada 26. aprīļa, 1017 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt mācību metodiskos materiālus, klātienes, neklātienes un tālmācības studiju formā;
 • vadīt nodarbības un eksāmenus, organizēt pārbaudījumus latviešu – angļu valodā, saskaņā ar individuālo plānu un nodarbību sarakstu studiju kursos: Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība, Biznesa digitālā vide, Ārējās ekonomiskās darbības loģistika, Projektu un kvalitātes vadība loģistikā
 • vadīt un recenzēt kursa darbus, bakalaura darbus, diplomdarbus;
 • piedalīties zinātniski pētnieciskajos darbos, institūta realizētajos projektos, kā arī veicināt zinātnes popularizēšanu;
 • rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt rakstus starptautiskos citējamos zinātniskos izdevumos.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus: augstākās izglītības diploms, zinātņu doktora diploms);
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EIROPASS” Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze (latviešu un angļu valodā);
 • akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • publikāciju un zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādot savu lomu un paveikto projektā;
 • citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 25. februārim ieskaitot, personīgi AS “Transporta un sakaru institūts” Personāla attīstības daļā, 403. kabinetā, 4. stāvā, Lomonosova ielā 1, Rīgā, vai sūtot elektroniski: pvad@tsi.lv, ar norādi: AAK_ Lektors, uzziņas pa tālr. 67109381, 67100520.

AS “Transporta un sakaru institūts”  informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Transporta un sakaru institūts” , adrese: Lomonosova iela 1, Rīga.

contact us