AMATA KONKURSS

AS “Transporta un sakaru institūts” (Reģ. Nr. 40003458903, adrese: Valērijas Seiles iela 1, Rīga) izsludina atklātu konkursu uz  AS “Transporta un sakaru institūts” Inženierzinātņu fakultātes lektora amata vietu – 1 amata vieta (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • maģistra vai doktora grāds atbilstošajā zinātņu nozarē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, teicamas angļu valodas zināšanas;
 • praktiskā darba pieredze augstskolā lektora (nozare: Dabaszinātnes un Inženierzinātnes un tehnoloģijas) amatā ne mazāk kā 3 gads;
 • vēlamas publikācijas starptautiskajos izdevumos pēdējo 3 gadu laikā, tajā skaitā publikācijas izdevumos, kuras iekļautas citējamās datu bāzēs THOMSON REUTERS, SCOPUS, ERIH, ERIC, EBSCO;
 • uzstāšanās starptautiskajās konferencēs pēdējo 3 gadu laikā.

Amata mēneša bruto samaksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 1139 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt mācību metodiskos materiālus, klātienes, neklātienes un tālmācības studiju formā;
 • vadīt nodarbības un eksāmenus, organizēt pārbaudījumus angļu valodā (Datoru un datorsistēmu arhitektūra, Datortīkli, Kiberdrošība), saskaņā ar individuālo plānu un nodarbību sarakstu;
 • vadīt un recenzēt kursa darbus, bakalaura darbus;
 • piedalīties zinātniski pētnieciskajos darbos, institūta realizētajos projektos, kā arī veicināt zinātnes popularizēšanu;
 • rūpēties par atbilstošu kvalifikāciju, piedalīties zinātniskajās un mācību metodiskajās konferencēs un pedagoģiskajos semināros, kursos, publicēt rakstus starptautiskos citējamos zinātniskos izdevumos.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus: augstākās izglītības diploms, zinātņu doktora diploms);
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EIROPASS” Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze (latviešu un angļu valodā);
 • akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • publikāciju un zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādot savu lomu un paveikto projektā;
 • citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 26. jūlijam ieskaitot, personīgi AS “Transporta un sakaru institūts” Personāla attīstības daļā, 403. kabinetā, 4. stāvā, Lauvas ielā 1, Rīgā, vai sūtot elektroniski: pvad@tsi.lv, ar norādi: AAK_ Lektors, uzziņas pa tālr. 67109381, 67100520.

AS “Transporta un sakaru institūts”  informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Transporta un sakaru institūts”, adrese: Valērijas Seiles iela 1, Rīga. Pēc konkursa noslēgšanās, personas dati tiks dzēsti / iznīcināti.

contact us

свяжитесь с нами