AMATA KONKURSS

AS “Transporta un sakaru institūts” (Reģ. Nr. 40003458903, adrese: Valērijas Seiles iela 1, Rīga) izsludina atklātu konkursu uz AS “Transporta un sakaru institūts” Inženierzinātņu fakultātes profesora amatu  (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • doktora grāds;
 • valsts valodas zināšanas, teicamas angļu valodas zināšanas;
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas starptautiskajos izdevumos, tajā skaitā publikācijas izdevumos, kuras iekļautas citējamās datu bāzēs THOMSON REUTERS, SCOPUS, ERIH, ERIC, EBSCO;
 • darba pieredze augstskolā docētāja amatā ne mazāk kā 6 gadi.

Amata mēneša bruto samaksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2220 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt mācību, lekciju, nodarbību un semināru metodiskos materiālus;
 • vadīt lekcijas, nodarbības, seminārus un eksāmenus angļu valodā (studiju kursi – Augstākā matemātika; Diskrētā matemātika), saskaņā ar docētāja individuālo plānu un nodarbību sarakstu;
 • savas kompetences ietvaros, piedalīties studiju programmas un studiju virziena akreditācijas procesā: piedalīties studiju programmu un to realizācijas kvalitātes vērtēšanā;
 • vadīt un recenzēt promocijas, maģistra, bakalaura darbus un diplomdarbus;
 • piedalīties attiecīgās nozares zinātniski pētnieciskajā darbā, institūta realizētajos projektos.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus: augstākās izglītības diploms, zinātņu doktora diploms);
 • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EIROPASS” Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze (latviešu un angļu valodā);
 • akadēmiskā amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas pašnovērtējums;
 • publikāciju un zinātnisko projektu, grantu saraksts, kuru realizācijā pretendents piedalījies pēdējo 6 gadu laikā, norādot savu lomu un paveikto projektā;
 • citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 26. jūlijam ieskaitot, personīgi AS “Transporta un sakaru institūts” Personāla attīstības daļā, 403. kabinetā, 4. stāvā, Lauvas ielā 2, Rīgā, vai sūtot elektroniski: pvad@tsi.lv, ar norādi: AAK_Profesors, uzziņas pa tālr. 67109381.

AS “Transporta un sakaru institūts”  informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana), datu apstrādes pārzinis ir AS “Transporta un sakaru institūts”, adrese: Valērijas Seiles iela 1, Rīga. Konkursam noslēdzoties, personas dati tiks dzēsti / iznīcināti.

contact us

raksti mums