Elektronika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženieris elektronikā un elektrotehnikā
Akreditācija: līdz 31.12.2023
Programmas apjoms:
200 CP | 300 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 5 akadēmiskie gadi (Latviešu, Angļu)
 • Nepilna laika - 5,5 akadēmiskie gadi (Latviešu, Angļu)
 • Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība
  "No pamatprincipiem līdz praktiskām iemaņām radīt, veidot un uzlabot mūsdienīgas automatizētas sistēmas un ierīces jebkurā inženierijas jomā – tā ir elektronikas studiju programma."
  Aleksandr Krainukov
  Asoc. prof., 
  Dr. sc. ing.
  Aleksandrs Kraiņukovs
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  interesējas par fiziku, matemātiku un datorzinātni

  tiecas apgūt profesionālās zināšanas elektronikas jomā, kā arī attīstīt praktiskās iemaņas

  ir ar plašu redzesloku un tai ir raksturīga analītiskā domāšana

  ir atbildīga, organizēta un neatlaidīga rezultātu sasniegšanā

  Vēlas kļūt par…

  pieprasītu speciālistu rūpniecības un transporta elektronikas jomās, kas spēj strādāt par automatizēto sistēmu projektētāju, transportlīdzekļu elektronisko iekārtu tehniskās apkopes inženieri, rūpniecisko automatizēto sistēmu programmatūras inženieri, elektrisko iekārtu apkopes inženieri vai transporta automatizācijas sistēmu uzturēšanas inženieri: gaisa transportā, autotransportā, dzelzceļa transportā un jūras transportā

  Vēlas nākotnē…

  realizēt sevi kvalificēta speciālista lomā rūpniecības un transporta elektronikas jomās

  saprast un izmantot mūsdienu procesoru ierīces, kas iebūvētas elektroniskās sistēmās un informācijas ierīcēs, kas saistītas ar rūpnieciskās automatizācijas un transporta elektronikas uzdevumu risināšanu

  izmantot informācijas tehnoloģiju modelēšanu, projektēšanu un tehnisko diagnostiku, lai projektētu un uzturētu rūpniecības un transporta elektroniskās ierīces un sistēmas

  Par programmu

  Rūpniecības un transporta elektronika - profesionālās programmas "Elektronika" specializācija. Profesionālā programma "Elektronika" ir orientēta dot profesionālās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas, lai absolvents būtu veiksmīgs rūpniecības automatizācijas un transporta vadības sistēmas jomā. Apmācības sākumposmā studenti apgūst pamata inženierzinātņu kursus, kuros tiek izskatītas tādas disciplīnās kā elektrotehnika un automātiskā vadība, analogās un digitālās elektronikas pamati, mikrokontrolieru programmēšana, automatizācijas sistēmu sensori un izpildmehānismi. Profesionālas zināšanas studenti iegūst, studējot priekšmetus, kur tiek apskatīti programmējamie loģiskie kontrolieri, rūpnieciskie tīkli, robotizēti kompleksi un rūpniecības iekārtu iebūvētās sistēmas, automatizēto sistēmu projektēšanas principi un tehnoloģisko procesu vizualizācija.Studiju procesā tiek izmantoti laboratorijas stendi, kas aprīkoti ar programmējamiem kompānijas SIEMENS AG Corporation loģiskajiem kontrolieriem, programmatūru un palīgaprīkojumu, kā arī rūpnieciskie roboti Kawasaki un Kuka. Pirms diploma projekta sagatavošanas studenti iziet obligāto ražošanas praksi rūpniecības un transporta kompānijās Latvijā un ES valstīs.

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 5 gadi 5.5 gadi gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2000 EUR * 1820 EUR *
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 2700 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3000 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Analogās ierīces46.0
  Augstākā matemātika1015.0
  Ciparu shēmtehnika46.0
  Diskrētā matemātika46.0
  Elektronika un mikroelektronika46.0
  Fizika46.0
  Informācijas pārraides un kodēšanas teorija46.0
  Programmēšana69.0
  Signāli un ķēdes46.0
  Signālu ciparu apstrāde46.0
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Elektrisko ķēžu teorija69.0
  Programmēšana KD23.0
  Ražošanas prakse2639.0
  Kvalifikācijas eksāmens23.0
  Kvalifikācijas darbs1218.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Automatizētās sistēmas projektēšana46.0
  Automatizēto sistēmu rūpnieciskie tīkli 46.0
  Automatizēto sistēmu sensori un izpildmehānismi46.0
  Datoru un datorsistēmu arhitektūra46.0
  Datu bāzes un bankas46.0
  Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi46.0
  Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
  Mikroprocesoru vadības sistēmas46.0
  Mikroviļņu elektroniskā tehnika23.0
  Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana46.0
  Rūpnieciskie roboti46.0
  Rūpniecisko iekārtu iebūvētas sistēmas46.0
  Tehnoloģisko procesu visualizācija46.0
  Angļu valoda karjeras vadībā23.0
  Automātiskās vadības teorija46.0
  Ciparu iekārtu datorprojektēšana46.0
  Datorprojektēšana EDA vidē46.0
  Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
  Globālās navigācijas sistēmas un satiksmes organizācija23.0
  Ievads specialitātē23.0
  Latviešu valoda23.0
  Optimizācijas metodes23.0
  Optisko šķiedru sistēmas23.0
  Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
  Radioelektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija23.0
  Robotikas tehnoloģijas kompleksi 23.0
  Robotizētas ražošanas programmatūra23.0
  Svešvaloda23.0
  Telekomunikācijas sistēmu pamati23.0
  Grupas projekts23.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets812.0

  contact us