Statistisko datu datorapstrādes metodes

Informācija par kursu

Ilgums: 4 nedēļas
Grafiks: darba dienās, brīvdienās, kopā 50 akadēmiskās stundas (24 kontaktstundas un 26 patstavīgs darbs un pārbaudījumi)
Vieta: tiešsaistē
Instruktors: Assoc. profesore, Dr. sc. ing. Nadežda Spiridovska
Kursa valoda: latviešu
Priekšzināšanu līmenis:  augstākā matemātika, varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Statistisko datu datorapstrādes metodes
Cena:  225 € (līdzmaksājums 22,50 €)

Galvenā informācija

Kursa mērķis ir iegūt zināšanas par statistisko datu apstrādes procedūrām un to datorrealizācijas īpatnībām, iemācīt risināt praktiskus uzdevumus, izmantojot programmēšanas valodu R.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Kurss tiek realizēts ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros

Kursa saturs

  • Ievads. Galveno datu analīzes uzdevumu un tehnoloģiju apraksts. Datu statistiskās analīzes programmu pakotnes - 6 ak.h
  • Iepazīšanās ar programmēšanas valodu R. Datu kopa, izlase, aprakstošā statistika. Grafika kā datu analīzes instruments - 4 ak.h
  • Statistisko hipotēžu pārbaude: sadalījuma likuma hipotēzes pārbaude - 8 ak.h
  • Statistisko hipotēžu pārbaude: homogenitātes hipotēzes pārbaude - 4 ak.h
  • Sakarību pētīšana. Korelācijas analīze. Pāru, parciālā, daudzfaktoru korelācija - 4 ak.h
  • Regresijas analīzes pamati. Vienfaktora regresija. Mazāko kvadrātu metode. Regresijas modeļa kvalitātes analīze - 8 ak.h
  • Daudzfaktoru regresija. Soļpiemeklēšanas metodes. Nelineārie modeļi. Prognoze pēc regresija modeļa - 8 ak.h
  • Vienfaktora un daudzfaktora dispersijas analīze - 4 ak.h
  • Laika rindas. Trenda analīzes kritēriji. Autokovariācijas un autokorelācijas funkcijas. ARIMA modelis - 4 ak.h

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros notiek no 31. maija līdz 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email