Standartizācija un kvalitātes kontrole
Sniegt zināšanas par Vispārīgo kvalitātes vadīšanu (TQM), par kvalitātes pārvaldības sistēmu izstrādes un sertificēšanas tehnoloģijām; prast izmantot ISO 9000 sērijas standartu prasības; iegūt praktiskās iemaņas kvalitātes pārvaldības sistēmu izveidošanā; iepazīstināt studentus ar mūsdienas kvalitātes vadīšanas koncepciju, tās galvenajiem principiem un ar dažādu kvalitātes pārvaldības sistēmu modeļu izmantošanu; iemācīt veikt kvalitātes līmeņa un problēmu analīzi, kvalitātes pārvaldības sistēmu attīstību, izmantojot ISO 9000 tehnoloģiju

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Georgs Utehins
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: latviešu, krievu

Kredītpunkti:  2 CP | 3 ECTS

Priekšzināšanas:  Vadībzinības pamati

Standardization and Quality Control photo
Cena:  110 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

  • ISO 9000 starptautisko standartu principu un prasību zināšanas

Prasmes:

  • Prasmes pielietot kvalitātes monitoringa, audita un vadīšanas metodes produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošinājuma uzdevumu risināšanā

Kompetences:

  • Kompetences kvalitātes pārvaldības sistēmu izstrādes un ieviešanas jomā

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email