Projektu vadība
Studentu iepriekš iegūtu zināšanu par projektu vadīšanu sistematizācija: projektu vadības teorētisko pamatprincipu apguve, projektu finansēšanas īpatnību izdalīšana un projekta vadītāja kompetences jomas noteikšana.

Informācija par kursu

Vieta: Klātienē
Instruktors: Jelena Popova, Siliņeviča Veronika
Kursu līmenis: Bakalaurs
Kursa valoda: angļu

Kredītpunkti:  4 CP | 6 ECTS

Priekšzināšanas:  Kvantitatīvās metodes vadībzinātnē, Finanšu vadīšana, Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā

Project Management photo
Cena:  220 € bez PVN

Galvenā informācija

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj demonstrēt un izmantot sekojošas:

Zināšanas:

 • Demonstrēt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni Vadībzinības teorijā, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un interpretēt vadības zinātnes jaunākās tendences;
 • Paskaidrot ārējās vides faktoru ietekmi uz iekšējiem organizācijas procesiem;
 • Formulēt un prezentēt savas idejas un domas reaģējot uz biznesa vides pārmaiņām;
 • Apgūt plānošanas, vadības un resursu izmantošanas kontroles metodes, izmantojot informācijas tehnoloģijas un datu apstrādes metodes.

Prasmes:

 • Spēj uzņemties atbildību par darba grupu rezultātiem un veikt to analīzi;
 • Apgūt vadībās lēmumu pieņemšanas prasmes, kritiski novērtējot to ētisko pusi;
 • Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu un veikt pašnovērtējumu.

Kompetences:

 • Spēj realizēt organizatorisku vadības funkciju, kura ir vērsta uz rezultātu veidošanu, tas ir produkta izveidi, kurš ir nepieciešams klientu vajadzību apmierināšanai, kuru dēļ organizācija eksistē;
 • Spēj novērtēt uzņēmuma finanšu un tehnoloģiskās darbības rādītājus, un pieņemt lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma darbības optimizāciju un pelnīt spējas uzlabošanu;
 • Spēj ātri reaģēt uz biznesa vides pārmaiņām un noteikt kādā virzienā ir jāvirzās ņemot vērā izmaiņas, izstrādājot stratēģiskos plānus un pieņemot inovatīvus lēmumus;
 • Spēj kritiski analizēt un novērtēt pieņemto vadības lēmumu sekas un to prognozējamos rezultātus.
 • Spēj uzņemties līdera lomu, plānot un organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu organizācijas mērķu sasniegšanu.
 • Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vadībzinātnē aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem un veikt pētniecisku darbu, lietojot jaunas pieejas;

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100535, (+371) 29389408

contact us

share with the world

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on whatsapp
Share on email